Swydd Wag -- Cyfarwyddwr, Academi Cymru (Dirprwy Gyfarwyddwr)

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Uwch Wasanaeth Sifil 1
£70,000
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Arall
Gwelir y pecyn ymgeiswyr and Telerau'r Penodiad
2 Flwyddyn
Cymru gyfan
Gall deiliad y swydd weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, oherwydd natur y gwaith a'r angen i gwrdd â Gweinidogion, mae disgwyl y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o Gaerdydd o leiaf 2-3 diwrnod yr wythnos.

Dyddiad Cau

03/12/19 23:55

Pwrpas y Swydd

Darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer pob agwedd ar swyddogaeth Academi Cymru, gan weithio gydag arweinwyr ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru i wella perfformiad y sefydliad a meithrin gallu o ran rheoli ac arwain. Gan weithio i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Prif Weinidog, bydd deiliad y swydd yn cymryd yr awenau ar ddatblygiad diwylliannol ac ymddygiadol un gwasanaeth cyhoeddus yng Cymru ac yn gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth o fewn y cyd-destun a'r rhaglen lywodraethu yng Nghymru.

Drwy'r tîm, mae'r rôl yn datblygu ac yn gosod yr agenda ar gyfer datblygu arweinyddiaeth y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan weithio ar draws Llywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.  Mae'n rôl brysur ac amrywiol iawn, yn bennaf yn allanol, sy'n gofyn i ddeiliad y swydd ddatblygu a meithrin cydberthnasau'n seiliedig ar ymddiriedaeth a chydweithio ag uwch-arweinwyr ar draws Cymru gyfan. Mae cyfle sylweddol dros dymor y swydd i lunio'r agenda un gwasanaethau cyhoeddus i Gymru ac i ddatblygu swyddogaeth Academi Cymru, ei gwaith ymgysylltu a chyflawni traws-sector yn ei maes presennol, ac hefyd yn ehangach.

Mae'r rôl hefyd yn rhoi arweiniad proffesiynol ac arbenigedd datblygu sefydliadol, gan gynnig cyngor, ymgynghori a mentora i arweinwyr a'u sefydliadau. Fe'i cefnogir gan Fwrdd Cynghori Academi Cymru sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r lefelau uwch o wasanaeth cyhoeddus.

Mae'r rôl hefyd yn gyfrifol am enw da ac effaith genedlaethol Academi Cymru, gan weithio gyda chenhedloedd eraill yr ynysoedd hyn ar agendâu datblygu blaengar ar faterion yn ymwneud ag arweinyddiaeth a gwasanaethau cyhoeddus, adeiladu a chynnal perthynas â Gweinyddiaeth yr Alban, Manceinion Fwyaf a'r Ganolfan ar gyfer Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus yn Swyddfa'r Cabinet.

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Proses Asesu

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@cymru.gsi.gov.uk i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

Bydd y Tîm Recriwtio drwy system Lywodraeth Cymru yn cydnabod eich cais a phan fydd hynny'n briodol cewch wybod canlyniad y cyfarfod i lunio'r rhestr fer.   Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sy'n symud ymlaen i'r cam dethol nesaf gwblhau profion seicometrig ar-lein a mynychu ymarfer ymgysylltu â rhanddeiliaid. Bydd y ddau weithgaredd yn rhan o'r asesiad cyffredinol sy'n ofynnol ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn, yn ogystal â'r cyfweliad â'r panel dethol.

Bydd yr ymgeiswyr sy'n cael eu rhoi ar y rhestr fer yn cael profion seicometrig ar-lein a fydd yn cynnwys rhesymeg rifyddol a geiriol a thrafodaeth gyda seicolegydd. Byddwch yn cael dolen at y profion ar-lein ymhen 10 diwrnod i'r cyfarfod llunio rhestr fer. Cynhelir y cyfarfod llunio rhestr fer ar 12 Rhagfyr 2019.

Pwysig: os ydych yn Was Sifil ac yn gwneud cais i symud ar draws at y swydd hon, ni fydd angen ichi gael prawf seicometrig ar-lein.

Os ydych wedi cwblhau'r profion seicometrig ar-lein yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, ni fydd angen i chi sefyll y profion hyn eto ar gyfer yr ymarfer recriwtio penodol hwn.

Gofynnir i ymgeiswyr ar y rhestr fer gymryd rhan mewn ymarfer ymgysylltu â rhanddeiliaid ar 8/9 Ionawr 2020. Manylion i ddilyn.

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar 20 Ionawr 2020. Fe'u cynhelir yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Bydd y cyfweliadau yn para rhyw 45 munud.

Bydd y panel yn cael adborth ar ôl ichi gwblhau'ch profion seicometrig cyn ichi gael cyfweliad. Bydd eich cyfweliad yn gyfweliad sy'n seiliedig ar gymwyseddau a fydd yn ystyried sut mae eich sgiliau a'ch profiad, fel y'u hamlinellir yn eich CV a'ch datganiad personol, yn bodloni gofynion y swydd hon.  

Os gofynnir i ymgeiswyr baratoi cyflwyniad ar gyfer eu cyfweliad, byddant fel arfer yn cael o leiaf un wythnos o rybudd o'r pwnc.  Sylwch y bydd eich cyflwyniad yn cael ei gyflwyno heb ddefnyddio dyfeisiau neu ddyfeisiau electronig, ond mae croeso i chi ddefnyddio cardiau cof.

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar 20 Ionawr 2020.
Reg Kilpatrick - Reg.Kilpatrick@gov.wales / 0300 025 0913.

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.