Swydd Wag -- Uwch Swyddog Technegol Safonau Tai

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Cartrefi a Lleoedd
Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000
£39,310, gyda'r gallu i apwyntio hyd at bwynt 3 ar y raddfa SEO ar gyfer ymgeisydd eithriadol
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

I roi cyngor proffesiynol, help a chyngor i’r Is-adran Cartrefi a Lleoedd ac i adrannau eraill Lywodraeth Cymru, yn ôl y galw er mwyn sicrhau bod safonau tai Cymru yn cael eu cynnal a’u gwella. Mae hyn yn cynnwys gwerthuso cynlluniau sy’n cael eu hariannu gan y Grant Tai Cymdeithasol, rhoi cyngor technegol a chanllawiau ar safonau cynaliadwyedd hen a newydd.

Prif dasgau

 • Datblygu, monitro ac adolygu’r safonau adeiladau hen a newydd ar gyfer daliadaeth o pob math gan gynnwys tai anhraddodiadol ac arloesol;
 • Rheoli a monitro safonau cynaliadwyedd mewn tai a rhoi cyngor ar sicrhau ansawdd;
 • Helpu a rhoi ar waith raglen i gynnal safonau tai, gan gynnwys gwerthuso, cynghori a helpu gyda rhaglen Grant Tai Cymdeithasol Cymru;
 • Rhoi cyngor ar ddylunio technegol, sicrhau ansawdd ac adeiladu i Weinidogion, yr Adran Cartrefi a Lleoedd ac Adrannau eraill y Llywodraeth;
 • Datblygu a gwella safonau sy’n ymwneud ag anableddau a phobl hŷn;
 • Datblygu cysylltiadau cryf â rhanddeiliad mewnol ac allanol er mwyn sicrhau bod polisi Llywodraeth Cymru’n cael ei roi ar waith a’i fod yn hawdd ei ddeall;
 • Datblygu perthynas weithio gref ac adeiladol gyda’r sector tai gan gynnwys cymdeithasau tai, awdurdodau lleol, ymgynghorwyr, grwpiau tenantiaid a staff tai proffesiynol eraill.

Cyfleoedd datblygu

Credwn y dylai tai fforddiadwy fod yn brydferth. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle unigryw i fod yn chwaraewr sylweddol wrth wella ansawdd tai yng Nghymru am y degawd nesaf a thu hwnt.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu ymgysylltu'n greadigol â datblygwyr yn ddigon cynnar yn y broses ddylunio i wneud gwahaniaeth go iawn ar ddatblygiadau mawr a bach sy'n debygol o gwmpasu pob deiliadaeth o dai cymdeithasol i farchnad.

Dyddiad Cau

01/10/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

 1. Newid a Gwella - Bod yn barod i wynebu heriau neu newidiadau anodd neu gymhleth, gan annog a chefnogi eraill i wneud yr un fath.
 2. Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth - Mynd ati i ofyn am adborth gan amrywiaeth o bobl.
 3. Gwireddu Canlyniadau Masnachol - Casglu a defnyddio tystiolaeth i asesu costau, manteision a risgiau amrywiaeth eang o opsiynau cyflenwi wrth wneud penderfyniadau masnachol.
 4. Gwireddu Canlyniadau Masnachol - Gan ymgynghori ag arbenigwyr masnachol, ystyried gwahanol ffyrdd o weithio gyda phartneriaid a chontractwyr er mwyn nodi canlyniadau mwy effeithlon, gan gadw cydbwysedd rhwng cost, ansawdd ac amser.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd

 1. Mae’n rhaid eich bod yn Bensaer Cofrestredig sy’n gryf iawn eich cymhelliant.
 2. Rydych yn gallu datblygu cysylltiadau cryf â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
 3. Mae gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol.

Proses Asesu

Cais, ac yna cyfweliad panel.

Gwybodaeth arall

 • Mae'n rhaid i'r ymgeisydd fod yn bensaer cofrestredig.
 • Gall cyflog o hyd at bwynt 3 ar y raddfa SEO cael ei gynnig
Sarah Laing Gibbens - sarah.lainggibbens@gov.wales - 03000 625452

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.