Swydd Wag -- Swyddog Cymorth Arolygu AGC X3

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Arolygiaeth Gofal Cymru
Cymorth Tîm - £20,500 - £23,830
£20,500
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Tymor penodol
Tymor penodol hyd at ddwy flynedd, gyda'r posibilrwydd o swydd barhaol yn amodol ar y meini prawf sydd ar waith ar y pryd
Lleoliad arall
Cyffordd Llandudno X1, Merthyr X2
I’w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Pwrpas AGC yw annog gwelliannau ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol drwy reoleiddio, arolygu, adolygu a darparu cyngor proffesiynol. Mae AGC yn cyflawni swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru. Rydym yn y Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus o fewn Llywodraeth Cymru. Mae nifer o fesurau diogelu ar waith i sicrhau ein bod yn gweithredu'n annibynnol.

Ein tri rhanbarth yw’r canolbwynt ar gyfer asesu a dyfarnu gwasanaethau a sefydliadau mewn ffordd broffesiynol. Maent yn arolygu ac adolygu gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, ac yn rheoleiddio ac arolygu lleoliadau ac asiantaethau gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar.

Pwrpas y swydd yw darparu cymorth i'r Tîm Rheoleiddio ac Arolygu (a drefnir o gwmpas ffiniau grwpiau o awdurdodau lleol), cyflawni amrywiaeth o dasgau gweinyddol a chynorthwyo'r Rheolwr Cymorth Busnes i gynnal trosolwg o lwyth gwaith y rhaglen arolygu ac adolygu o fewn yr ardal ddaearyddol. Bydd y ffordd y rhennir dyletswyddau yn ôl disgresiwn y Rheolwr Cymorth Busnes er mwyn cyd-fynd ag amodau lleol, ond yn nodweddiadol byddant yn cynnwys y canlynol Prif dasgau

Prif dasgau

Darparu cymorth wrth gyflawni swyddogaethau rheoleiddio, arolygu ac adolygu'r rhanbarth, yn ôl cyfarwyddyd y Rheolwr Cymorth Arolygu;

Cynnal a monitro rhaglen gofrestru, arolygu ac adolygu'r Tîm Rheoleiddio ac Arolygu, gan sicrhau y caiff nodion atgoffa eu cynhyrchu ar gyfer arolygiadau statudol;

Cydlynu pob agwedd weinyddol ar y broses o wneud cais i gofrestru, gan gynnwys cyhoeddi, derbyn a gwirio ceisiadau, trefnu y caiff gwiriadau priodol eu cynnal, creu ffeiliau achosion a chofnodi manylion ar y gronfa ddata;

Rheoli'r holl ddogfennaeth sy'n gysylltiedig â chofrestru neu arolygu, gan sicrhau y caiff cofnodion y gronfa ddata, ffeiliau papur a thystysgrifau eu mewnbynnu a'u cynnal yn gywir, gan gynnwys prosesu dogfennaeth y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd;

Cynorthwyo'r swyddfa yn y gwaith o gynhyrchu adroddiadau arolygu, adolygu a chofrestru, monitro'r gwaith o gyflawni'r amserlen statudol ar gyfer cyhoeddi, a rheoli'r broses o gynhyrchu adroddiadau gan gynnwys prosesu geiriau, fformatio a dosbarthu adroddiadau;

Darparu cymorth gweinyddol cyffredinol; gan gynnwys gwasanaeth derbynnydd a bod yn bwynt cyswllt cyntaf i ymwelwyr a'r rhai sy’n ffonio’r swyddfa. Cynnal gwiriadau hunaniaeth cyn cyfathrebu ar lafar â darparwyr; trafod, cofnodi a dosbarthu post sy'n dod i mewn ac yn mynd allan; cynnal a dyrannu cyflenwadau offer swyddfa; cynnal cofnodion mewnol yn ôl yr angen;

Cynorthwyo gyda'r gwaith o gofnodi pryderon a hysbysiadau a rhoi cymorth yn ystod camau gweithredu gorfodi dan gyfarwyddyd y Rheolwr Cymorth Arolygu;

Trefnu cyfarfodydd mewnol ac allanol yn ôl yr angen, rheoli'r defnydd o ystafelloedd cyfarfod/cyfweld ar y safle, trefnu ystafelloedd cyfarfod oddi ar y safle os oes angen, a threfnu offer, parcio i ymwelwyr, lluniaeth a dosbarthu papurau fel sy'n briodol. Darparu cymorth gweinyddol ar gyfer cyfarfodydd mewnol ac allanol; gan gynnwys cymryd cofnodion;

Cynnal cronfa ddata AGC, drwy fewnbynnu data yn gywir ac yn brydlon a sganio ac atodi dogfennau. Cadarnhau cywirdeb manylion cyswllt cyn cyfathrebu â darparwr. Hysbysu'r tîm perthnasol am broblemau sy'n codi wrth ddefnyddio'r gronfa ddata pan na all eu datrys;

Unrhyw ddyletswyddau eraill y bydd y Rheolwr Cymorth Arolygu yn gwneud cais amdanynt.

Cyfleoedd datblygu

Bydd deiliad y swydd yn elwa ar y canlynol:

  • Dealltwriaeth eang o'r holl weithgareddau sydd ar agenda AGC
  • Profiad gwaith amrywiol, tra'n gweithio gydag uwch-gydweithwyr i gyflenwi gweithgarwch rheoleiddio
  • Cyfleoedd i helpu i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio

Dyddiad Cau

08/03/21 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Hanfodol
Deall pob deunydd mewn sefyllfa waith yn iawn
Rhugl
Deall sgyrsiau ym mhob sefyllfa waith
Gallu paratoi deunydd ysgrifenedig ar gyfer pob sefyllfa waith

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Ymddygiadau cymhwysedd sydd eu hangen ar gyfer y rôl

Gwneud penderfyniadau effeithiol – Monitro a storio data critigol yn ddiogel, priodol a chyfrifol gan gynnal cyfrinachedd.
Gweithio ar y cyd ac Mewn Partneriaeth - Cyfrannu'n rhagweithiol at waith y tîm cyfan
Meithrin Gallu Pawb - Dod o hyd i ffyrdd o ddysgu a gwella'n bersonol wrth gyflawni tasgau pob dydd
Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd - Cymryd yr awenau wrth ymdrin â materion, gan ganolbwyntio ar ddarparu’r ateb cywir a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gwsmeriaid a phartneriaid cyflenwi.

Meini prawf penodol i'r swydd

Y gallu i ddarparu gwasanaeth rheng flaen o safon i gwsmeriaid mewnol ac allanol dros y ffôn, wyneb yn wyneb, neu yn ysgrifenedig, gan nodi’r dull gweithredu mwyaf addas.
Y gallu i ddefnyddio Microsoft Word, Excel a chronfeydd data cwsmeriaid.
Y gallu i gynllunio a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol i fodloni terfynau amser a gweithio'n hyblyg fel rhan o dîm ac ar eich liwt eich hun.

Proses Asesu

Ar ôl i'r ceisiadau gael eu sifftio, caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus eu gwahodd i gyfweliad. Caiff pob cyfweliad ei gynnal yn rhithwir ar Microsoft Teams.

Cyn gwneud cais ar gyfer y rôl, e-bostiwch CIWHR@gov.wales i gael gwybodaeth a chanllawiau ychwanegol.

Gwybodaeth arall

Gofynion Iaith Gymraeg: Cymraeg yn Hanfodol
Kirsty.Parry@Gov.Wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.