Swydd Wag -- Prif Gynghorydd ac Arolygydd Tân ac Achub Cymru

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Uwch Wasanaeth Sifil 1
Rhan-amser
Swydd ran-amser yw hon, gydag ymrwymiad o ddeuddydd yr wythnos fel arfer ond disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyblyg i fodloni anghenion busnes. Nid yw'n cael ei ystyried yn addas ar gyfer ymgeiswyr sy'n dymuno rhannu swydd.
Tymor penodol
Mae'r swydd yn cael ei hysbysebu fel cyfle tymor penodol neu secondiad (lle byddech yn cadw eich telerau ac amodau presennol, gan gynnwys cyflog) am 2 flynedd i gychwyn, gyda'r posibilrwydd o'i ymestyn am hyd at 2 flynedd arall os bydd y naill ochr a'r llall yn cytuno
Cymru gyfan
Gall deiliad y swydd weithio yn unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru neu o gartref. Darperir offer addas os dewisir gweithio o gartref. Fodd bynnag, bydd yn hanfodol teithio'n rheolaidd i Gaerdydd a lleoliadau eraill yng Nghymru i gyfarfod â Gweinidogion a swyddogion ar lefel uwch, a gyda Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru. Pan fydd angen teithio, bydd costau teithio rhesymol yn cael eu talu.

Dyddiad Cau

25/09/19 23:55

Pwrpas y Swydd

Mae Cangen y Gwasanaethau Tân yn dod o dan yr Is-adran Diogelwch Cymunedol ac mae'n rhan o'r Gyfarwyddiaeth Llywodraeth Leol, sy'n dod o dan y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae swyddogaethau tân ac achub wedi'u datganoli'n llawn i Gymru ac mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda thri Awdurdod Tân ac Achub Cymru er mwyn sicrhau cymunedau mwy diogel.

Caiff Prif Gynghorydd ac Arolygydd Tân ac Achub Cymru ei benodi gan Ei Mawrhydi yn Ei Chyngor dan adran 28 o Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004, a dyma'r prif gynghorydd proffesiynol o fewn Llywodraeth Cymru ar faterion tân ac achub. Mae cyngor proffesiynol y Prif Gynghorydd yn helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei swyddogaethau dan Ddeddf 2004.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am gyflawni rhai swyddogaethau "awdurdod gorfodi" o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 gan gynnwys trefniadau i gynnal arolygiadau o safleoedd y Goron.

Mae hon yn swydd uchel ei phroffil ac mae'n galw am ymrwymiad, y gallu i feddwl yn strategol a set eang o sgiliau i gyflawni ystod eang o gyfrifoldebau, sy’n gofyn am ddealltwriaeth dechnegol, a dealltwriaeth hefyd o faterion rheoleiddio a pholisïau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@cymru.gsi.gov.uk i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

Mae'r swydd yn cael ei hysbysebu fel cyfle tymor penodol neu secondiad (lle byddech yn cadw eich telerau ac amodau presennol, gan gynnwys cyflog) am 2 flynedd i gychwyn, gyda'r posibilrwydd o'i ymestyn am hyd at 2 flynedd arall os bydd y naill ochr a'r llall yn cytuno.

Bwriedir cynnal cyfweliadau ar 14 Hydref 2019

Bydd yr Ymarfer Ymgysylltu â Staff yn cael ei gynnal ar 10 Hydref 2019.

I gael trafodaeth anffurfiol ynglŷn â'r swydd, cysylltwch â Karin Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr Diogelwch Cymunedol ar 0300 025 1447 neu anfonwch e-bost at karin.phillips@llyw.cymru


Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.