Swydd Wag -- Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Grŵp yr Economi, y Trysorlys a’r Cyfansoddiad
Uwch Wasanaeth Sifil 2
Circa £100,000
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan

Dyddiad Cau

23/08/22 12:00

Pwrpas y Swydd

Mae sicrhau rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth, ac ymelwa arno, yn alluogwr hanfodol ar gyfer cyflwyno polisïau allweddol o fewn Llywodraeth Cymru. Ein nod yw adeiladu sylfaen wyddoniaeth gref a dynamig sy’n cefnogi datblygiad economaidd a chenedlaethol Cymru.

Mae gan y Prif Gynghorydd Gwyddonol rôl gyffrous ac arweiniol o ran datblygu’r nodau hyn, darparu cyngor o ansawdd uchel i Weinidogion Cymru a swyddogion y llywodraeth, dangos arweiniad a chreadigrwydd ar gyfer meithrin partneriaethau i hyrwyddo cydweithio ar draws sectorau, a datblygu capasiti a gallu o ran y gwyddorau, o fewn Llywodraeth Cymru ac ar ei rhan. Wrth wraidd y gwaith mae’r nod eang o gefnogi twf economi Cymru, drwy ddarparu mwy o swyddi a swyddi mwy medrus, drwy gyflwyno Cymru fel rhywle y mae gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi yn cael eu cefnogi a’u gwneud yn dda, a thrwy greu amgylchedd i helpu pobl i fanteisio ar gyfleoedd ac elwa i’r eithaf arnynt. Mae hyn yn cynnwys ystyried anghenion sgiliau Cymru yn y dyfodol, mabwysiadu dull rhagweithiol, annog a chynyddu’r diddordeb mewn pynciau STEMM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth). Mae gwerthfawrogi amrywiaeth a chydraddoldeb yn flaenoriaeth uchel i Lywodraeth Cymru ac rydym am gael unigolyn brwdfrydig a all hyrwyddo a gwreiddio’r egwyddorion hyn yn ei faes cyfrifoldeb.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal. Mae hyn yn seiliedig ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a bydd yn dilyn hyn ym mhob cam o’r broses recriwtio. Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn hefyd yn cael eu hymwreiddio yn ein harferion gwaith bob dydd gyda’n holl gwsmeriaid, cydweithwyr a phartneriaid.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliol a chynyddu amrywiaeth yn Llywodraeth Cymru, gan ddileu rhwystrau a chefnogi’n holl staff i gyflawni eu potensial. Rydym yn ymroi i recriwtio pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol a phobl anabl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb waeth beth fo’u hoedran, statws priodasol a phartneriaeth sifil (yn cynnwys yr un rhyw a’r rhyw arall), nam neu gyflwr iechyd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a chyfnod mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth o ran rhywedd neu fynegiant rhywedd.

Rydym yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, yn sefydliad Hyderus o Ran Anabledd Lefel 3 (Arweinydd). Mae pump Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd yn allweddol i gefnogi’r gwaith hwn a darparu cefnogaeth i gymheiriaid (Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd (DAAS); Rhwydwaith Staff o Leiafrifoedd Ethnig (MESN); Materion y Meddwl (Iechyd a lles meddyliol); PRISM (Pobl lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsryweddol, Rhyngrywiol +) a Menywod Ynghyd.

 

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Proses Asesu

Bydd y Tîm Recriwtio yn cydnabod eich cais drwy system ar-lein Llywodraeth Cymru a, phan fydd hynny’n briodol, byddwch yn cael gwybod am ganlyniad y cyfarfodydd i lunio'r rhestr hir a’r rhestr fer.


Asesu
Bydd yr ymgeiswyr sy'n cael eu rhoi ar y rhestr fer yn cael profion seicometrig ar-lein a fydd yn cynnwys rhesymeg rifyddol a geiriol a thrafodaeth gyda seicolegydd. Byddwch yn cael dolen at y profion ar-lein ymhen 10 diwrnod i'r cyfarfod llunio rhestr fer.
Os ydych wedi cwblhau'r profion seicometrig ar-lein yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, ar gyfer swydd ar yr un radd, ni fydd angen ichi wneud y profion hyn eto ar gyfer yr ymarfer recriwtio penodol hwn.


Ymarfer Ymgysylltu â Staff/Rhanddeiliaid
Bydd rhagor o fanylion yn dilyn.


Prawf cyfryngau
Gofynnir i’r ymgeiswyr gymryd rhan mewn prawf cyfryngau. Bydd rhagor o fanylion yn dilyn.

Bydd y gweithgareddau uchod yn rhan o'r asesiad cyffredinol sydd ei angen ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn, yn ogystal â'r cyfweliad â'r panel dethol.


Sgwrs Anffurfiol â’r Gweinidog
Gwahoddir ymgeiswyr i gael sgwrs â Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, fel rhan o’r broses asesu. Bydd aelod o Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil hefyd yn bresennol yn y cyfarfodydd hyn. Bydd rhagor o fanylion yn dilyn.


Cyfweliadau
Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal o bell drwy Microsoft Teams. Bydd y cyfweliadau yn para rhyw 45 munud.
Bydd y panel yn derbyn adborth ar eich profion seicometrig/Ymarfer Ymgysylltu â Staff/Rhanddeiliaid/prawf cyfryngau/sgwrs anffurfiol cyn ichi gael eich cyfweld. Bydd eich cyfweliad yn gyfweliad ar sail cymwyseddau a fydd yn ystyried sut y mae eich sgiliau a'ch profiad fel yr amlinellir nhw yn eich CV a'ch datganiad personol yn bodloni gofynion y swydd hon.
Os gofynnir i ymgeiswyr baratoi cyflwyniad ar gyfer eu cyfweliad, byddant yn cael o leiaf wythnos o rybudd, fel arfer, o'r pwnc dan sylw.
Nodwch na ellir defnyddio taflenni na dyfeisiau electronig ar gyfer y cyflwyniad. Fodd bynnag, mae croeso ichi ddefnyddio cardiau i brocio'r cof.
Os bydd y panel yn teimlo bod ymgeiswyr yr un mor deilwng â’i gilydd, bydd y meini prawf dymunol yn cael eu rhoi ar waith i bennu'r drefn deilyngdod.

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner dydd 23 Awst 2022
Cyfarfod i lunio rhestr hir: 1 Medi 2022
Cyfarfod i lunio rhestr fer: 13 Medi 2022
Asesiadau: dechrau Hydref – dyddiadau i’w gadarnhau
Cyfweliadau’r Panel: 27 Hydref 2022

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.