Swydd Wag -- Goruchwyliwr y Tîm Cyflog a Phensiynau x 2

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
CSSC
Swyddog Gweithredol (SG) - £25,030 - £28,850
Cyflog Cychwynnol: Cynigir cyflog cychwynnol rhwng £25,030 a £28,850 i'r ymgeisydd llwyddiannus yn seiliedig ar ei sgiliau, gwybodaeth a phrofiad a pherfformiad yn y cyfweliad. Nid yw'r ystod hon yn agored i drafodaeth.
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I’w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae Llywodraeth Cymru yn recriwtio ac yn datblygu gweithwyr sy'n frwdfrydig i ddysgu, yn frwdfrydig am rannu eu gwybodaeth mewn timau ac yn cael effaith ystyrlon wrth gymhwyso gwerthoedd sefydliadol i'w tasgau bob dydd. Felly mae gan yr ymgeisydd delfrydol chwilfrydedd deallusol, sgiliau dadansoddol a sylw i fanylion sy'n ein galluogi i edrych y tu hwnt i'r rhifau.

Bydd yn ofynnol i Reolwr y Gyflogres wrth gefnogi’r Uwch Reolwr i gynllunio gwaith y Tîm Cyflogres a Phensiynau, monitro ei berfformiad, dathlu llwyddiannau a gweithredu ar feysydd problemus.  Byddwch hefyd yn cyfrannu at lwyddiant cyffredinol y Ganolfan Cydwasanaethau drwy weithio'n effeithiol gyda rhannau eraill o'r grŵp, a chyda meysydd gwasanaeth eraill.

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod taliadau'n cael eu gwneud yn gywir ac ar amser gan ddefnyddio system Gyflogres CGI. 

Mae llywodraethu da ym mhopeth a wnawn yn hanfodol, felly byddwch yn sicrhau bod y tîm yn gweithredu safonau uchel o reolaeth, priodoldeb, rheoleidd-dra a gwahanu dyletswyddau ac yn cynnal llwybrau archwilio a chofnodion o'i waith – mae hyn yn destun archwiliad rheolaidd.

Prif dasgau

Gweithio gyda'r Uwch Rheolwr i sicrhau bod y gyflogres yn cael ei chwblhau'n llwyddiannus bob mis.

Delio'n broffesiynol ac yn gyfrinachol ag ystod eang o ymholiadau cyflog gan unigolion a rhanddeiliaid allweddol megis CGI, Sodexo a CThEM yn fewnol ac yn allanol i Lywodraeth Cymru.

Gwneud cyfrifiadau manwl i gefnogi gwaith cyflogres.

Gweithio gyda'r Uwch Reolwr Cyflogres i weinyddu, a rheoli gwaith y tîm er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu darparu'n amserol ac yn gywir. Mae hyn yn cynnwys adolygu a gwirio gwaith pobl eraill o fewn tîm y Gyflogres ac am wneud gwelliannau parhaus i brosesau. 

Ymgymryd â darnau ychwanegol o waith sy'n gysylltiedig â'r Gyflogres fel hawliadau Goramser.

Cymorth gyda / rheoli fudd-daliadau e.e. blaensymiau/benthyciadau, aberthu cyflog, gweinyddu pensiwn, talebau gofal plant. Cyfrannu at ystyriaeth barhaus o fanteision sefydliadol cynlluniau o'r fath a sicrhau bod y rhain yn cael eu rheoli mor effeithiol â phosibl.

Goruchwylio staff Cymorth Tîm

Cyfleoedd datblygu

Byddwn yn cefnogi'r ymgeisydd llwyddiannus i ennill cymwysterau cyflogres proffesiynol e.e. CIPP

Dyddiad Cau

05/10/21 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall deunydd syml ar bynciau pob dydd
Gallu cynnal sgwrs syml mewn sefyllfa waith
Deall sgyrsiau sylfaenol am bynciau pob dydd
Gallu ysgrifennu gohebiaeth syml mewn sefyllfa waith

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau:

Gosod y Trywydd - Egluro’n glir sut y daethpwyd i benderfyniad, ar lafar ac yn ysgrifenedig

Gwireddu Canlyniadau - Gweithio gyda’r tîm i osod blaenoriaethau, creu cynlluniau clir a rheoli’r holl waith er mwyn diwallu anghenion y cwsmer a’r busnes

Gwireddu Canlyniadau - Edrych ar eu perfformiad eu hunain a pherfformiad y tîm yn erbyn canlyniadau, gan wneud awgrymiadau am welliannau neu gymryd camau i ddatrys problemau

Ymwneud â Phobl - Cymryd cyfrifoldeb am ansawdd eu gwaith eu hunain a chwilio am gyfleoedd i wella drwy ddysgu’n barhaus

Meini Prawf Penodol i’r Swydd:

  1. Profiad proffesiynol o ddarparu gwasanaethau cyflogres a phensiwn misol electronig o fewn sefydliadau sy'n fwy na 1,000 o weithwyr
  2. Sgiliau TG ardderchog gan gynnwys Pecynnau Microsoft Office yn enwedig y defnydd o daenlenni Excel.
  3. Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n effeithio ar weinyddu'r gyflogres yn ogystal â gofynion treth. Yn ddelfrydol, gellir cefnogi hyn gyda chymwysterau Cyflogres, e.e. CIPP neu brofiad proffesiynol.

Proses Asesu

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sy'n llwyddiannus o ganlyniad i'r sifft gynnal prawf Microsoft Teams dan oruchwyliaeth 45 munud cyn y cyfweliad.

Bydd y prawf yn cael ei asesu yn erbyn un o'r meini prawf sy'n benodol i'r swydd ac ni fydd angen paratoi ymlaen llaw ar gyfer y prawf hwn.

Gwybodaeth arall

Mae'r swydd wag hon ar gyfer x2 o swyddi
Kaleigh Simms SharedServiceHelpdesk@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.