Swydd Wag -- Rheolwr Tîm, Cyllid a Rheoli Contractau

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Arolygiaeth Gofal Cymru
Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000
£39,310
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Tymor penodol
Tymor penodol hyd at ddwy flynedd, gyda'r posibilrwydd o swydd barhaol yn amodol ar y meini prawf sydd ar waith ar y pryd.
Lleoliad arall
Gall y swydd hon fod wedi'i lleoli yn unrhyw un o swyddfeydd AGC: Caerfyrddin, Cyffordd Llandudno neu Ferthyr Tudful
I’w gadarnhau

Pwrpas y swydd

AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant. Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru.

Yn atebol i'r Uwch-reolwr, Gwasanaethau Corfforaethol a Busnes, bydd y swydd hon yn arwain y gwaith o baratoi, dyrannu a rheoli cyllideb AGC drwy ddatblygu systemau sy'n cefnogi'r defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau a rhoi'r systemau hyn ar waith, gan sicrhau cydymffurfiaeth ariannol ym mhob agwedd ar ymddygiad busnes.

Deiliad y swydd hefyd fydd yn bennaf gyfrifol am bob maes gweithgarwch rheoli contractau ar ran y sefydliad.

Prif dasgau

Rheolwr llinell 1 x Swyddog Gweithredol Uwch, 1 x Swyddog Cymorth Tîm

Yn gyfrifol am y tîm Cyllid a Chaffael, ac yn darparu cymorth i'r Prif Arolygydd a'r Tîm Uwch-reolwyr wrth drafod y cais i'r gyllideb flynyddol, dyrannu arian i gyllidebau a rheoli'r gwaith o ddirprwyo cyllidebau i dimau yn AGC.

Arwain prosesau cynllunio, rheoli, monitro ac adrodd ar gyllidebau AGC er mwyn cynnwys tueddiadau a phatrymau proffilio gwariant yn ystod y flwyddyn ariannol, gan baratoi rhagolwg cyllidebol ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod a diweddaru'r rhagolwg hwn bob mis yng ngoleuni'r gwariant gwirioneddol.
 
Arwain yr holl waith rheoli contractau ar gyfer AGC, gan roi cyngor a chymorth i Uwch-reolwyr, rheoli a chynghori ar bob contract a gweithio yn unol â disgyblaethau caffael y Gwasanaeth Caffael Corfforaethol (CPS).
 
Arwain y gwaith o gwblhau ac adrodd ar yr holl swyddogaethau archwilio, gan gynnwys rheolaethau Ariannol Mewnol, archwiliad Teithio a Chynhaliaeth a Datganiad Rheolaethau Mewnol.
 
Rhoi dadansoddiad manwl o'r adroddiadau cyllideb misol a geir gan SAP i'r Tîm Uwch-reolwyr a chynnal dadansoddiad o feysydd gwariant allweddol.
 
Arwain y gwaith o baratoi a chyflwyno'r adroddiadau ariannol diwedd blwyddyn, ac adroddiadau rhagolygon i'r dyfodol, yn unol â'r gweithdrefnau.
 
Adolygu a datblygu systemau ariannol mewnol yn barhaus er mwyn sicrhau eu bod yn darparu gwybodaeth gywir, berthnasol ac amserol.
 
Arwain gweithgareddau cynllunio busnes ar gyfer y sefydliad, a sicrhau bod gwybodaeth ariannol gadarn a chywir ar gael i gefnogi a llywio'r holl gynlluniau a dogfennau strategol a gweithredol.
 
Cynhyrchu papurau, adroddiadau a sesiynau briffio cywir ac amserol ar gyfer y Tîm Uwch-reolwyr ac mewn perthynas â blaenoriaethau busnes dynodedig
 
Arwain y fframwaith llywodraethu, dirprwyo a rheoli ar gyfer AGC, gan sicrhau cydymffurfiaeth â'r canlynol:

  • Cofrestr Risg
  • Rhoddion a Lletygarwch
  • Iechyd a Diogelwch
  • Parhad busnes
  • Colledion/Taliadau Arbennig

Gweithredu fel arweinydd Iechyd a Diogelwch AGC, mynychu cyfarfodydd rheolaidd a darparu cyngor i'r Tîm Uwch-reolwyr yn ôl yr angen

Rheoli eich datblygiad proffesiynol eich hun a cheisio cyfleoedd priodol mewn trafodaeth â'r Uwch-reolwr, Gwasanaethau Corfforaethol a Busnes.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd hon yn cynnig y cyfle i weithio mewn sefydliad dynamig sy'n hyrwyddo gwelliannau mewn gofal cymdeithasol drwy ddull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y dinesydd.

Dyddiad Cau

08/03/21 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau: 

 

Newid a Gwella

Adolygu gweithdrefnau neu systemau yn rheolaidd gyda thimau er mwyn nodi gwelliannau a symleiddio prosesau a threfniadau ar gyfer gwneud penderfyniadau

 

Gweithio ar y cyd ac Mewn Partneriaeth

Meithrin cysylltiadau ag amrywiaeth o randdeiliaid i gefnogi'r broses o wireddu canlyniadau busnes

 

Darparu Gwerth am Arian

Gweithio'n hyderus gyda data ariannol a rheoli perfformiad i baratoi rhagolygon, a rheoli a monitro cyllidebau yn erbyn cynlluniau y cytunwyd arnynt

 

Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd

Gweithio gyda'r tîm i bennu blaenoriaethau, nodau, amcanion ac amserlenni

 

Meini Prawf Penodol i’r Swydd:

 

  1. Dangos profiad o weithio'n hyderus gyda systemau a data ariannol, gan gynnwys paratoi rhagolygon cyllideb, rheoli a monitro'r gyllideb yn erbyn cynlluniau y cytunwyd arnynt
  2. Y gallu i gynhyrchu a chyflwyno papurau, adroddiadau a sesiynau briffio cywir ac amserol ar gyfer y Tîm Uwch-reolwyr mewn perthynas â blaenoriaethau busnes/prosiectau allweddol
  3. Dangos sgiliau arwain cryf wrth arwain a rheoli tîm wrth gyflawni swyddogaethau dynodedig yn effeithiol ac yn effeithlon.

Proses Asesu

Ar ôl i'r ceisiadau gael eu sifftio, caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus eu gwahodd i gyfweliad. Caiff pob cyfweliad ei gynnal yn rhithwir ar Microsoft Teams.

Cyn gwneud cais ar gyfer y rôl, e-bostiwch CIWHR@gov.wales i gael gwybodaeth a chanllawiau ychwanegol.

Gwybodaeth arall

Gall y swydd hon fod wedi'i lleoli yn unrhyw un o swyddfeydd AGC: Caerfyrddin, Cyffordd Llandudno neu Ferthyr Tudful

Caiff ceisiadau gan staff sydd am weithio'n rhan amser neu ar sail rhannu swydd eu hystyried

Jackie Bracey jackie.bracey@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.