Swydd Wag -- Cyfarwyddwr Addysg Y Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Uwch Wasanaeth Sifil 2
£93,000
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae’r swydd hon yn un ar draws Cymru, a gall deiliad y swydd weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru er y bydd natur y swydd yn golygu y bydd angen i ddeiliad y swydd dreulio rhywfaint o amser yng Nghaerdydd. Bydd disgwyl i chi deithio ledled Cymru i gwrdd â rhanddeiliaid a staff y gyfarwyddiaeth sy'n gweithio mewn gwahanol fannau

Dyddiad Cau

04/12/20 12:00

Pwrpas y Swydd

Mae'r Gyfarwyddiaeth Addysg yn perthyn i'r Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus. Dyma'r Gyfarwyddiaeth bolisi fwyaf yn y Grŵp sy'n cynnwys tua 260 o staff ar draws saith is-adran a saith swyddfa Llywodraeth Cymru, gyda chyllideb o £587m yn 2020/21.
Mae'r Gyfarwyddiaeth yn darparu cyngor polisi o ansawdd uchel i'r Gweinidog ac yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gyd-gynhyrchu polisïau a rhaglenni ariannu, sy’n cael eu dylanwadu’n fawr gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, a gweithredu’r polisïau hynny.
Mae'r Gyfarwyddiaeth yn bwrw ymlaen ag agenda ddiwygio uchelgeisiol sydd wedi'i ddatblygu ar y cyd â'r sector i godi safonau, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad, a darparu system addysg y gall y genedl i gyd fod yn falch ohoni a bod a hyder ynddi. Bydd y gwaith o gyflawni'r diwygiadau hyn yn arwain at gyflwyno cwricwlwm newydd yn 2022 a rhaglen drawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), ymhlith pethau eraill. Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo mewn amgylchedd heriol iawn oherwydd caledi ledled y DU ac effaith sylweddol Covid-19.
Mae'r agenda ddiwygio yn nodi cynllun gweithredu sy’n seiliedig ar bedwar amcan galluogi:

Amcan galluogi 1: Dysgu proffesiynol – rydym, gyda’n partneriaid strategol, yn ymrwymedig i gefnogi athrawon drwy ddysgu proffesiynol o’r adeg y byddant yn penderfynu dod yn athrawon a thrwy eu gyrfaoedd cyfan.

Amcan galluogi 2: Arweinyddiaeth – rydym yn cydnabod maint yr her y mae penaethiaid ac arweinwyr eraill yn ei hwynebu wrth i ni geisio gwireddu Cwricwlwm i Gymru a diwallu anghenion ein hysgolion mewn perthynas â COVID-19. Rydym yn ymrwymedig i ystod o fesurau a dulliau cyfredol a newydd er mwyn cefnogi ein 7 harweinwyr.

Amcan galluogi 3: Tegwch, rhagoriaeth a lles – rydym yn parhau i weithio’n agos â rhanddeiliaid i greu system addysg ragweithiol a chynhwysol, a’i rhoi ar waith. Wrth barhau i godi safonau i bawb, byddwn yn blaenoriaethu cymorth i blant a phobl ifanc sy’n agored i niwed, sydd dan anfantais neu sydd ag ADY. Amcan galluogi 4: Gwerthuso, gwella ac atebolrwydd – Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw cael system werthuso, gwella ac atebolrwydd sy’n cyd-fynd ag egwyddorion Cwricwlwm i Gymru. Gwnaethom gyhoeddi trefniadau gwerthuso, gwella ac atebolrwydd drafft ym mis Chwefror 2019 ac rydym wedi ymgysylltu’n eang ar yr egwyddorion hynny.

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Proses Asesu

  • Prawf Seicometrig
  • Sesiwn ymgysylltu â staff
  • Cyfarfod briffio gyda Gweinidog y Cabinet
  • Cyfweliad

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

Bydd yr holl geisiadau ar gyfer y swydd hon yn ddienw yn y cam sifftio. Bydd y panel yn ystyried eich datganiad personol a’ch CV, ond dylai’r dogfennau hyn fod yn ddienw pan fydd yn eu cyflwyno gyda’ch cais.

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.