Swydd Wag -- Arolygydd Gofal Iechyd

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410
£30,600, ond gall cyflog cychwynnol o hyd at £34,490 gael ei gynnig ar gyfer ymgeisydd eithriadol
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Casglu a defnyddio gwybodaeth o fewn y tîm ac ymateb i bryderon / hysbysiadau rheoleiddiol i helpu i sicrhau bod gweithgareddau AGIC yn canolbwyntio ar ddiogelwch ac ansawdd cleifion, ac yn ysgogi gwelliant mewn gwasanaethau gofal iechyd ledled Cymru.

Helpu i gyflwyno rhaglen o arolygiadau, adolygiadau a/neu weithgarwch rheoleiddio mewn modd amserol ac i safon broffesiynol.

Rheoli timau a gweithio fel aelod ohonynt (gallai hyn gynnwys staff AGIC a/neu adolygwyr allanol o amrywiaeth o gefndiroedd) i gynnal arolygiadau ac ymchwiliadau i safon broffesiynol. 

Prif dasgau

Bydd disgwyl i Arolygwyr Gofal Iechyd AGIC weithio'n hyblyg ar draws timau, gan gynnal arolygiadau, adolygiadau neu weithgarwch rheoleiddio. Caiff hyn ei adlewyrchu yn yr amrywiaeth o dasgau isod. Yn ystod eu gyrfa, cânt eu hannog a'u cefnogi i ennill profiad yn yr ystod o swyddogaethau AGIC. Gall hyn gynnwys lleoliadau yn y gangen Partneriaethau, Gwybodaeth a Methodoleg ar batrwm cylch.

Tasgau sy'n benodol i'r swydd (ni fydd y rôl yn cynnwys pob un o'r tasgau hyn ar yr un pryd o reidrwydd)

Casglu a defnyddio gwybodaeth:

 • Cydweithio â thimau arolygu, rheoleiddio ac adolygu eraill, ac â rhanddeiliaid fel y bo'n briodol, i nodi a rhannu gwybodaeth a datblygu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer gwaith AGIC.
 • Cydweithio â thimau Gwybodaeth a Methodoleg i ddatblygu a phrofi'r amrywiaeth o adnoddau a chynhyrchion a ddefnyddir fel rhan o waith arolygu ac adolygu AGIC.
 • Cydgysylltu ag achwynwyr yn uniongyrchol lle y bo'n briodol, a chyfarfod â nhw lle bo angen i drafod eu pryderon, fel y gellir casglu'r wybodaeth sydd ganddynt a phenderfynu a yw eu gwybodaeth yn peri pryderon uniongyrchol o ran diogelu a/neu ddiogelwch cleifion, neu'n darparu tystiolaeth o fethiant systemig.
 • Mynd ati'n barhaus i ddefnyddio'r wybodaeth a gesglir gan amrywiaeth o ffynonellau i gynnal asesiadau risg o'r systemau a'r gwasanaethau sy'n gweithredu ar wahanol lefelau ledled GIG Cymru, Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau, Sefydliadau Gofal Iechyd Annibynnol a gwasanaethau, er mwyn argymell camau i'w cymryd gan AGIC. Gall y camau hyn gynnwys atgyfeirio pryderon at gorff arall sydd mewn gwell sefyllfa i fynd i'r afael â'r mater neu'r maes sy'n peri pryder.

Cynllunio a chyflenwi

Cefnogi'r gwaith cyffredin o reoli a chyd-drefnu'r rhaglen flynyddol o weithgareddau y cytunwyd arni ar gyfer y tîm. Gallai hyn gynnwys:

 • Datblygu cwmpas a dull gweithredu yr arolygiadau/adolygiadau, gan sicrhau bod y ffocws yn gywir a'n bod yn gwneud y defnydd gorau o sgiliau ac adnoddau
 • Arwain, trefnu a rheoli'r gwaith o gynnal arolygiadau ac adolygiadau unigol yn unol ag amserlenni a chyllidebau y cytunwyd arnynt
 • Amserlennu gweithgareddau a chasglu'r dystiolaeth sydd ei hangen yn unol â'r safonau a'r gweithdrefnau a bennwyd gan AGIC
 • Prosesu cofrestriadau, amrywiadau, ymholiadau a datgofrestriadau yn unol â gofynion deddfwriaethol a pholisïau a chanllawiau AGIC
 • Arwain, trefnu a chynnal, ar y cyd ag adolygwyr arbenigol lle y bo'n briodol, yr holl gyfweliadau, arolygiadau a gwiriadau sy'n ofynnol wrth ystyried ceisiadau cofrestru, ac wrth baratoi argymhellion ar gyfer rheoleiddio a phenderfyniadau i'w cymeradwyo gan y Pennaeth Gofal Iechyd Annibynnol.

Gwneud gwaith fel y bo'n briodol i ymateb i faterion a phryderon newydd mewn perthynas â gofal iechyd yn ystod y flwyddyn, a allai gynnwys:

 • cynllunio, trefnu ac arwain adolygiadau ac arolygiadau, gan gynnwys darnau o waith uchel eu proffil.
 • sicrhau y caiff y dystiolaeth ar gyfer unrhyw gamau gorfodi posibl ei pharatoi yn unol â'r fframwaith rheoleiddio perthnasol a pholisïau a gweithdrefnau AGIC.

Gweithio fel aelod o dîm fel y bo'n ofynnol.

Adrodd a chymryd camau dilynol

 • Dogfennu canfyddiadau ac adrodd arnynt, gan lunio adroddiadau o ansawdd uchel sy'n addas at y diben ac yn addas i'w cyhoeddi. Ar gyfer llawer o adroddiadau AGIC, gall fod angen darparu fersiynau hawdd eu darllen, neu mewn fformatau amgen sy'n diwallu anghenion penodol unigolion.
 • Cyfrannu at ddigwyddiadau'r cyfryngau a'r wasg sy'n cyfleu rhaglen arolygu a chanfyddiadau AGIC.
 • Cydweithio ag eraill er mwyn sicrhau y caiff camau dilynol priodol eu cymryd mewn perthynas ag unrhyw ddiffygion a nodir yn ystod adolygiadau ac arolygiadau.

Effaith bersonol

 • Sicrhau cyfathrebu effeithiol â'r GIG a darparwyr gofal iechyd annibynnol.
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys cydweithwyr yn AGIC, Llywodraeth Cymru, Darparwyr Gofal Iechyd, Arolygiaethau eraill a phroffesiynau gofal iechyd er mwyn rhannu gwybodaeth a chydweithio i wella gwasanaethau gofal iechyd.

Tasgau cyffredin

 • Rheoli, helpu ac arfarnu staff drwy brosesau sefydledig Llywodraeth Cymru.
 • Cydweithio â chydweithwyr yn AGIC.
 • Cyfrannu at weithgareddau corfforaethol AGIC a'u datblygu.
 • Rheoli eu datblygiad proffesiynol parhaus eu hunain a datblygiad aelodau o'u tîm
 • Cynnal cenhadaeth, diben, rôl a gwerthoedd AGIC

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd hon yn rhan o Broffesiwn yr Arolygwyr Gofal Iechyd. Bydd disgwyl i chi lunio, cynnal a dilyn cynllun datblygiad proffesiynol priodol a chwblhau dysgu fel sy'n ofynnol gan AGIC.

Dyddiad Cau

30/11/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall deunydd syml ar bynciau pob dydd
Gallu cynnal sgwrs syml mewn sefyllfa waith
Deall sgyrsiau sylfaenol am bynciau pob dydd
Gallu ysgrifennu gohebiaeth syml mewn sefyllfa waith

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau;

Gwneud penderfyniadau effeithiol

 • Nodi amrywiaeth o ffynonellau gwybodaeth perthnasol a chredadwy a chydnabod yr angen i gasglu data newydd pan fydd angen o ffynonellau mewnol ac allanol. 

Arwain a chyfathrebu

 • Cyfathrebu gan ddefnyddio arddulliau, dulliau ac amseru priodol, gan gynnwys sianeli digidol, er mwyn sicrhau'r ddealltwriaeth a'r effaith orau. 

Rheoli gwasanaeth safonol

 • Gweithio gyda thîm i bennu blaenoriaethau, nodau, amcanion ac amserlenni.

Cyflawni yn unol â therfynau amser

 • Monitro eu gwaith personol a gwaith y tîm yn rheolaidd yn unol â cherrig milltir neu dargedau, a gweithredu'n brydlon er mwyn cadw'r gwaith ar y trywydd cywir a chynnal perfformiad.

Meini prawf sy'n benodol i'r swydd;

 • Profiad o gynnal arolygiadau a/neu adolygiadau gan ddefnyddio fframwaith proffesiynol er mwyn sicrhau y caiff adolygiadau eu llunio'n briodol a'u bod yn seiliedig ar wybodaeth, neu wybodaeth am wneud gwaith o'r fath.
 • Gwybodaeth am wahanol systemau rheoleiddio a fframweithiau safonau. 
 • Profiad o gasglu a choladu tystiolaeth, dadansoddi, dod i gasgliadau, a chyfleu'r rhain yn glir.

Proses Asesu

Caiff pob ymgeisydd sy'n llwyddiannus yn y cam sifftio, wahoddiad i gyfweliad

Gwybodaeth arall

Mae hon yn swydd lawn amser sydd hefyd ar agor i ymgeiswyr rhan-amser a rhannu swydd.  

Bydd teithio a gyrru ledled Cymru yn ofynnol.

Gallai fod angen gwneud rhywfaint o waith gyda'r nos ac ar benwythnosau. 

Bydd y swydd hon yn dibynnu ar wiriad datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Gerallt Jones - 03000 622329 - Gerallt.Jones@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.