Swydd Wag -- Cwch Patrolio'r Bysgodfa - Peiriannydd

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Y Gangen Gweithrediadau Pysgodfeydd
Swyddog Gwiethredol (SG) - £25,030 - £28,850
£25,030
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Y De-orllewin
I’w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae Cangen Gweithrediadau Pysgodfeydd Llywodraeth Cymru'n gyfrifol am bob agwedd ar reoli pysgodfeydd, pysgota a chydymffurfiaeth yn ymwneud â physgodfeydd. Mae’r maes hwn yn dod â staff i gysylltiad uniongyrchol â’r diwydiant pysgota, cymunedau arfordirol a rhanddeiliaid.

Prif bwrpas y swydd fydd bod yn Beiriannydd ar un o gychod patrolio'r Bysgodfa, a bod yn gyfrifol am gynnal a chadw peirianwaith ac offer y cwch a chynnal gweithgareddau archwilio a gorfodi, ar y môr yn bennaf.

Cytunir ar batrymau gwaith y swydd gyda’r Meistr ymlaen llaw a rhoddir blaenoriaeth i weithgareddau’r cwch, ei redeg a'i gynnal a'i gadw. Fel rhan o dîm bach, bydd deiliad y swydd yn chwarae rôl allweddol yn y tasgau hyn. Pan na fydd yn ymgymryd â dyletswyddau ar y cwch, bydd tasgau eraill ar y lan yn cael eu blaenoriaethu.

Prif dasgau

 • Yn gyfrifol am redeg stafell yr injan ac unrhyw waith cynnal a chadw peiriannau ac offer ar fwrdd y cwch.
 • Cadw cofnodion cynnal a chadw cywir o beirianwaith a systemau'r cwch.
 • Trefnu a chynnal stociau digonol o olew tanwydd/olew/darnau sbâr ac offer peirianyddol.
 • Yn gyfrifol am gynnal a chadw RIBS, cwadfeiciau a threlars.
 • Cyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau perthnasol sy'n ymwneud â defnyddio llongau patrolio'n effeithiol, gan gynnwys defnyddio badau a gaiff eu lansio o'r lan.
 • Gweithredu fel Llywiwr Cychod Aer Caled (RIB) wrth gyflawni dyletswyddau gorfodi yn ôl yr angen.
 • Helpu Meistr y Llong a'r Swyddogion Gorfodi Morol i gasglu a throsglwyddo gwybodaeth am weithgareddau pysgota ar y môr.
 • Helpu Meistr y Cwch a Swyddogion Gorfodi Morol i gasglu tystiolaeth yn unol â PACE (Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol).
 • Cymryd rhan mewn prosiectau ac arolygon i ymchwilio i bysgodfeydd Cymru, eu cynnal a'u cadw a'u gwella yn unol â'r cyfarwyddyd.
 • Helpu gyda dyletswyddau ‘gwylio' fel bo’r angen.
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n cyd-fynd â gradd y swydd.
 • Monitro, rheoli a chadw llygad ar reoliadau Pysgodfeydd y CE, y DU a Chymru yn unigol ac fel rhan o dîm bychan.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â phob agwedd ar Reoliadau Rheoli'r UE, gan gynnwys archwilio cychod yn y porthladd ac ar y môr, asesu'r ddalfa yn unol â chyfyngiadau'r cwota, archwilio offer a thechnoleg pysgota.
 • Cymryd camau gorfodi yn erbyn gweithgareddau pysgota masnachol ar y lan ac ym mhysgodfeydd cregyn rhynglanwol masnachol ar hyd arfordir Cymru.

Rhoddir hyfforddiant llawn ym mhob agwedd ar y rôl ac mae hwn yn gyfle unigryw i unigolion ddatblygu sgiliau technegol ar lefel uwch a sgiliau rhyngbersonol cadarn sy'n drosglwyddadwy.

Cyfleoedd datblygu

Bydd gan ddeiliad y swydd gyfle i ddatblygu ei sgiliau peirianyddol. Bydd cyfle ar y rhaglen hyfforddiant yn yr hirdymor i ennill cymwysterau a chael profiad ar lefel Meistr Llong wrth gefn. Byddem hefyd yn annog ymgeiswyr i ddatblygu tuag at ddod yn Swyddog Pysgodfeydd gwarantedig.

Dyddiad Cau

07/12/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau: 

Gosod Cyfeiriad - gweld y darlun cyflawn

 • Canolbwyntio ar nod a bwriad cyffredinol yr hyn y mae’n nhw’n ceisio ei gyflawni, ac nid ar yr un dasg yn unig

Ennyn Diddordeb Pobl - gwella gallu pawb

 • Cymryd cyfrifoldeb am ansawdd eu gwaith eu hunain a chwilio am gyfleoedd i wella drwy ddysgu’n barhaus

Sicrhau Canlyniadau - cyflawni'n brydlon

 • Bod yn atebol am fynd i’r afael â phroblemau yn y maes y maen nhw’n gyfrifol amdano

Sicrhau Canlyniadau - cyflawni'n brydlon

 • Dal ati i fod yn bositif a chanolbwyntio ar wireddu canlyniadau hyd yn oed os bydd pethau’n mynd o chwith

Meini Prawf Penodol i'r Swydd:

 • Mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd allu dangos ei fod yn drefnus ac yn gallu cynnal a chadw'r injan yn effeithiol a rhaid iddo allu gweithio hefyd o dan bwysau ac weithiau, mewn argyfwng, o dan gyfyngiadau amser.
 • Mae’n ofynnol i ddeiliad y swydd allu dangos profiad peirianyddol sylfaenol o gychod, gyda gwybodaeth dda am systemau llongau bach a’r gallu i gyflawni gwaith cynnal a chadw at safon uchel.
 • Byddai'n fanteisiol hefyd bod gan ddeiliaid y swydd hyfydredd mewn unrhyw feddalwedd sy'n gysylltiedig â pheirianneg.

Nodwch y cymwysterau a'r profiadau sydd gennych sy'n berthnasol i'r meini prawf uchod.

Rhoddir hyfforddiant llawn ym mhob agwedd ar y rôl ac mae hwn yn gyfle unigryw i unigolion i datblygu shiliau technegol iawn a sgiliau rhyngbersonol cadarn y gellir eu trosglwyddo.

Proses Asesu

Bydd ceisiadau'n cael eu sifftio, yna bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gyfweliad.

Gwybodaeth arall

 • Maen prawf penodi yw y bydd ymgeisydd wedi pasio ENG1 neu brawf meddygol ML5 yn llwyddiannus.
 • Mae’r rôl yn gofyn am sgiliau gweithio mewn tîm a chyfathrebu yn ogystal â barn gadarn, y gallu i reoli risgiau, hunan-gymhelliant a meddwl chwim.
 • Bydd angen safon dda o ffitrwydd corfforol a bydd angen i ddeiliad y swydd fod yn barod i orfodi mewn amgylcheddau heriol ar y môr ac i'r lan.
 • Bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio oriau anghymdeithasol yn rheolaidd, gan gynnwys gyda’r nos ac ar y penwythnos.
 • Rhaid i ddeiliad y swydd sefyll profion meddygol rheolaidd i weld a yw’n ddigon ffit ar gyfer y gwaith.
 • Lle y bo’n bosibl, mae’n fwriad gan Lywodraeth Cymru gadw rhestr wrth gefn o ymgeiswyr ar gyfer unrhyw swyddi gwag yn y dyfodol.  Bydd y rhestr yn agored am 12 mis yn dilyn y penodiad cyntaf.
 • Oherwydd prosesau recriwtio penodol y swyddi hyn, bydd gofyn i'r ymgeiswyr aros yn eu rôl benodol. Er mwyn cael symud y tu allan i'r rôl, byddai'n rhaid i'r ymgeiswyr lwyddo ym mhroses asesu Llywodraeth Cymru ar gyfer y radd dan sylw.
Huw Hughes - 03000 622312 - huw.hughes@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.