Swydd Wag -- Cyfreithiwr Eiddo Masnachol Cynorthwyol

Gweithio i'r Gwasanaeth Sifil

Mae prosesau recriwtio Llywodraeth Cymru wedi’u seilio ar yr egwyddor o ddethol ar gyfer penodiad yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored fel yr amlinellir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig).

Mae Cod y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig) yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan weision sifil.

Manylion y Swydd

Grŵp yr Economi, y Trysorlys a’r Cyfansoddiad
Gwasanaeth Cyfreithiol
SEO - £40,100 - £47,470
£40,100
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.   Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae'r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol o fewn Llywodraeth Cymru yn chwilio am nifer o gyfreithwyr hynod ddawnus i gryfhau ei gallu i weithredu mewn cyfnod hanfodol bwysig yn hanes Cymru a'r DU. Os yw gweithio ar flaen y gad ym maes y gyfraith yn apelio atoch, byddai Llywodraeth Cymru yn falch pe bai gennych ddiddordeb. Efallai eich bod yn gyfreithiwr ar gychwyn eich gyrfa, yn gyfreithiwr profiadol sy’n dymuno cymhwyso’ch sgiliau mewn cyd-destun newydd a gwahanol, neu’n awyddus i weithio mewn amgylchedd sy’n cynnig ac yn mabwysiadu trefniadau gwaith hyblyg.

A chanddi fwy na 100 o gyfreithwyr a staff cymorth, sy’n gweithio mewn amrywiaeth eang o feysydd pwnc, yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yw’r adran gyfreithiol fwyaf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am ddarparu pob gwasanaeth cyfreithiol i Weinidogion Cymru. Mae cyfreithwyr yr Adran wrth galon y llywodraeth ddatganoledig, gan chwarae rôl ganolog wrth ddatblygu deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth Gymreig, a darpariaethau ar gyfer Cymru yn neddfwriaeth y DU, a chynghori ar faterion cymhleth o ran y gyfraith gyhoeddus, ar brosiectau ac iddynt arwyddocâd cenedlaethol, ac ar ddatblygiadau cyfansoddiadol mawr. Mae Llywodraeth Cymru yng nghanol cyfnod o newid a heriau na welwyd eu tebyg erioed o’r blaen, ac, yn ogystal â darparu’r cymorth cyfreithiol angenrheidiol i gyflawni’r Rhaglen Lywodraethu, mae angen i’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol ymgymryd â gwaith hollbwysig mewn cysylltiad â’r ymateb i bandemig COVID-19 a’r adferiad ar ei ôl.

Mae’r swydd a hysbysebir yn y Tîm Eiddo sy’n rhan o’r Is-adran Busnes, Seilwaith a’r Trysorlys.

Os oes gennych brofiad mewn un neu fwy o’r meysydd a restrir isod a bod y cyfle i gyfrannu at ein hymateb i’r heriau datblygu economaidd rydym yn eu hwynebu ar yr adeg dyngedfennol hon o ddiddordeb ichi, a hynny wrth weithio o fewn amgylchedd hyblyg a chefnogol lle mae digon o gyfle i feithrin eich sgiliau proffesiynol ac ennill mwy o brofiad, hoffai Llywodraeth Cymru glywed gennych.

Mae gwaith y Tîm Eiddo yn amrywio. Felly hoffem glywed gan gyfreithwyr sydd â sgiliau a phrofiad yn un o’r meysydd canlynol o leiaf:

 • Caffael a gwaredu tir ac adeiladau.
 • Lesoedd a materion cysylltiedig yn ymwneud â landlordiaid a thenantiaid.
 • Hawddfreintiau a chytundebau seilwaith statudol.
 • Cytundebau grantiau a phridiannau cyfreithiol.

Prif dasgau

Mae gwaith yr Is-adran yn amrywio a gall weithiau gynnwys gweithio gyda chynghorwyr cyfreithiol allanol, neu oruchwylio eu gwaith. Felly pennir cyfrifoldebau penodol drwy gyfeirio at sgiliau a phrofiad penodol y cyfreithwyr a gaiff eu penodi. Fodd bynnag, gall ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl cyflawni’r cyfrifoldebau canlynol:

 • Cynghori a chefnogi cleientiaid mewnol mewn cysylltiad â chaffael a gwaredu tir ac adeiladau drwy gytundeb neu bryniant gorfodol;
 • Helpu i ddrafftio a negodi cytundebau datblygu, cytundebau cyd-fentro a chytundebau opsiwn;
 • Darparu cyngor mewn cysylltiad ag ystod eang o ddogfennaeth landlordiaid a thenantiaid, gan gynnwys lesoedd, trwyddedau, tenantiaethau wrth ewyllys, hysbysiadau adran 25 a thenantiaethau preswyl ac amaethyddol, ynghyd â’u drafftio a’u negodi;
 • Darparu cyngor ar gytundebau grant, gwneud gwaith diwydrwydd dyladwy ar deitl, a drafftio a negodi pridiannau cyfreithiol a gweithredoedd blaenoriaeth;
 • Drafftio a negodi hawddfreintiau a gweithredoedd cyfamod, ynghyd â darparu cyngor arnynt;
 • Drafftio a negodi cytundebau seilwaith statudol, gan gynnwys Cytundebau a278, a38 ac a104;
 • Helpu i ddrafftio a negodi cytundebau cynllunio;
 • Darparu cyngor ar ddehongli dogfennaeth eiddo yn gyffredinol, gan gynnwys dogfennaeth y mae landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn ymrwymo iddi;
 • Darparu cyngor ar y portffolio amgylchedd hanesyddol;
 • Darparu cyngor ar denantiaethau a thrwyddedau amaethyddol;
 • Cymryd rhan mewn gweithgorau a gwneud gwaith llywodraethu o fewn y sefydliad cyfan;
 • Unrhyw ddyletswyddau, cyfrifoldebau, tasgau neu brosiectau eraill a nodir gan Uwch Gyfreithiwr, Dirprwy Gyfarwyddwr neu Gyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol sy’n gweddu i lefel cyfrifoldeb y swydd;
 • Cefnogi cydweithwyr yn yr adran, a chamu i’r adwy, fel y mae Uwch Gyfreithiwr, Dirprwy Gyfarwyddwr neu Gyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yn gofyn ichi ei wneud;
 • Darparu hyfforddiant mewn meysydd arbenigol i adrannau cleientiaid a’r tîm eiddo.

Am ragor o fanylion am yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, darllenwch y pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr:

https://llyw.cymru/sites/default/files/inline-documents/2022-09/gwasanaethau-cyfreithiol-pecyn-gwybodaeth-2022.pdf

Cyfleoedd datblygu

Fel un o gyfreithwyr y llywodraeth byddwch yn rhan o'r Gwasanaeth Sifil ac o Broffesiwn Cyfreithiol y Llywodraeth. Bydd eich profiad yn rhoi dealltwriaeth unigryw ichi o’r setliad datganoli yng Nghymru a byddwch ynghlwm wrth drafodiadau eiddo masnachol proffil uchel. Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle i gyfreithwyr weithio mewn amgylchedd deinamig sy’n eu rhoi wrth galon llywodraeth ddatganoledig, yn flaenllaw yn y broses o greu polisi a gwneud cyfreithiau, ac ar flaen y gad o ran datblygiadau cyfansoddiadol mawr.

Dyddiad Cau

28/10/22 16:00

Cymhwystra

Mae swyddi sy’n rhan o'r ymgyrch recriwtio hon yn agored ar y cyfan i wladolion y DU, y rhai sydd â'r hawl i aros a gweithio yn y DU a'r rhai sy'n bodloni Rheolau Cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil yn unig. Gwiriwch eich cymhwystra yma:

Cyn cael ei benodi, bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd llwyddiannus gyflwyno dogfennau gwreiddiol, derbyniol fel rhan o'r gwiriadau cyn cyflogi. Os daw’n amlwg yn nes ymlaen yn y broses nad ydych chi’n gymwys i wneud cais, bydd eich cais neu’r cynnig yn cael ei dynnu’n ôl.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal. Mae hyn yn seiliedig ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a bydd yn dilyn hyn ym mhob cam o’r broses recriwtio. Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn hefyd yn cael eu hymwreiddio yn ein harferion gwaith bob dydd gyda’n holl gwsmeriaid, cydweithwyr a phartneriaid.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliol a chynyddu amrywiaeth yn Llywodraeth Cymru, gan ddileu rhwystrau a chefnogi’n holl staff i gyflawni eu potensial. Rydym yn ymroi i recriwtio pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol a phobl anabl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb waeth beth fo’u hoedran, statws priodasol a phartneriaeth sifil (yn cynnwys yr un rhyw a’r rhyw arall), nam neu gyflwr iechyd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a chyfnod mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth o ran rhywedd neu fynegiant rhywedd.

Rydym yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, yn sefydliad Hyderus o Ran Anabledd Lefel 3 (Arweinydd). Mae pump Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd yn allweddol i gefnogi’r gwaith hwn a darparu cefnogaeth i gymheiriaid (Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd (DAAS); Rhwydwaith Staff o Leiafrifoedd Ethnig (MESN); Materion y Meddwl (Iechyd a lles meddyliol); PRISM (Pobl lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsryweddol, Rhyngrywiol +) a Menywod Ynghyd.

 

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu’r diffiniad cymdeithasol o anabledd, lle cydnabyddir bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu i analluogi pobl sydd â namau neu gyflyrau iechyd, sy’n niwrowahanol neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel bo pob aelod staff (neu ddarpar staff newydd) yn gallu cyflawni hyd eithaf eu gallu.

Rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw berson anabl y mae ei gais yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. ‘Meini prawf gofynnol’ yw bod rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ar bob cam o’r broses asesu cyn cyfweliad sy’n dangos eich bod yn bodloni’r gofynion yn y disgrifiad swydd yn gyffredinol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi a datblygu gyrfa pobl anabl.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, yn niwrowahanol neu’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain ac am drafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o’r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddwn yn rhoi addasiadau ar waith pe baech yn llwyddo, e-bostiwch desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru cyn gynted â phosibl a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog 

Mae’r swydd wag hon yn rhan o’r fenter Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog


Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau: 

 • Gosod y Trywydd – Gwneud Penderfyniadau Effeithiol – Croesawu heriau a, lle bo hynny’n briodol, cynnwys pobl eraill wrth wneud penderfyniadau i helpu i ennyn diddordeb a chyflwyno argymhellion cadarn.
 • Ymwneud â Phobl – Arwain a Chyfathrebu – Arddangos brwdfrydedd a bwrlwm am eu gwaith ac annog eraill i wneud yr un peth.
 • Ymgysylltu â Phobl – Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth – Ymdrin ag achosion o wrthdaro yn brydlon ac adeiladol a chan gadw eu pennau.
 • Gwireddu Canlyniadau – Cyflawni’n Brydlon – Monitro eu gwaith eu hunain a gwaith y tîm yn rheolaidd yn unol â cherrig milltir neu dargedau, a gweithredu’n brydlon i gadw gwaith ar y trywydd iawn a chynnal perfformiad.

Meini Prawf Penodol i’r Swydd: 

 • Profiad o gaffael a gwaredu tir ac adeiladau.
 • Dealltwriaeth gadarn o gyfraith eiddo masnachol a darparu cyngor ar deitlau yn arbennig.
 • Profiad o ddarparu cyngor ar lesoedd a materion cysylltiedig yn ymwneud â landlordiaid a thenantiaid, ac ymdrin â nhw.

Proses Asesu

Y cam ymgeisio

 • Ffurflen gais ar-lein wedi’i chwblhau. 
 • CV cyfredol yn nodi eich hanes gyrfaol gyda chyfrifoldebau allweddol a chyflawniadau, gan gynnwys y cymwysterau proffesiynol angenrheidiol. Rydym yn argymell eich bod yn rhoi sylw gofalus i’r adrannau “Pwrpas y swydd” a “Prif dasgau” er mwyn sicrhau bod eich CV yn adlewyrchu’r sgiliau a’r profiad yr ydym yn chwilio amdanynt.
 • Datganiad personol nad yw’n fwy na 2,100 o eiriau. Caiff unrhyw beth y tu hwnt i hyn ei ddiystyru. Dylai’r datganiad esbonio sut mae eich cymwysterau proffesiynol, eich sgiliau, eich priodweddau a’ch profiad yn cyd-fynd â’r canlynol:
  • y pedwar ymddygiad cymhwysedd ac
  • y tri maen prawf penodol i’r swydd.

Rydym yn argymell eich bod yn anelu at ysgrifennu tua 200-300 o eiriau ar gyfer pob un o’r saith categori. 

 • Gwybodaeth monitro Cydraddoldeb a Chynhwysiant wedi’i chwblhau. 

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau yn y dolenni amgaeedig i’ch helpu i ymgeisio ar gyfer y swydd hon. Maent yn esbonio sut i ddangos tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd.

Canllawiau Recriwtio ar gyfer Ymgeiswyr Allanol (dolen)

Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen)https://llyw.cymru/sites/default/files/inline-documents/2019-10/civil-service-competency-framework-2012-2017-update-cy.pdf

Cynhelir cam sifftio cychwynnol ar ymatebion penodol i’r swydd, a dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n bodloni’r gofynion a fydd yn camu ymlaen. Bydd ail gam sifftio yn asesu’r ymddygiadau o ran cymwyseddau, a dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n bodloni’r gofynion a gaiff eu gwahodd am gyfweliad.

Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n bodloni’r gofynion a gaiff eu gwahodd i’r cam nesaf.

Cam y cyfweliad (os yw'r ymgeisydd wedi llwyddo yn y cam sifftio)

Bydd ymgeiswyr sy'n llwyddiannus yn y cam sifftio yn cael eu gwahodd i gyfweliad.
Bydd y meini prawf penodol i'r swydd a'r cymwyseddau hefyd yn cael eu hasesu yn y cam hwn.

Adborth

Darperir adborth ar gyfer y cam sifftio dim ond ar ôl i'r cynllun gael ei gwblhau. 

Fel rhan o'r gwiriadau cyn cyflogi, bydd hi'n ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu tystiolaeth eu bod yn gyfreithwyr cymwys.

Gwybodaeth arall

 • Oni nodir fel arall yn y darn 'cyflog cychwynnol gwirioneddol', bydd pob ymgeisydd yn dechrau ar isafswm y raddfa gyflog y penodir iddi (mae hwn yn cynnwys gweision sifil presennol). Does dim modd trafod hyn.
 • Oni nodir fel arall yn 'math o gyfle', nid yw'r hysbyseb recriwtio hon ar agor ar sail Benthyciad neu Secondiad.
 • Am ragor o wybodaeth am y meini prawf cymhwystra ac amodau a thelerau swyddi Benthyciad a Secondiad yn Llywodraeth Cymru, gweler canllawiau allanol yr ymgeiswyr recriwtio.
 • Oni nodir fel arall yn 'Lleoliad y Swydd' dim ond yn y DU y gellir gweithio yn y rôl/rolau y recriwtir iddynt drwy’r ymgyrch hon, ac ni cheir gwneud hynny dramor.

Cymhwysedd Proffesiynol:

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys i ymarfer fel Cyfreithiwr, Bargyfreithiwr neu Weithredwr Cyfreithiol Siartredig (gan fodloni'r meini prawf mynediad proffesiynol isod, neu rai cyfatebol) yng Nghymru a Lloegr. Caiff cyfreithwyr o dan hyfforddiant, disgybl fargyfreithwyr a'r rhai sy’n hyfforddi i fod yn Weithredwyr Cyfreithiol Siartredig wneud cais hefyd ond bydd eu penodiad yn amodol ar ennill cymhwyster erbyn diwedd 2022.

Mynediad proffesiynol i Weithredwyr Cyfreithiol Siartredig (h.y. Cymrodyr): mae Gweithredwyr Cyfreithiol Siartredig yn gymwys i wneud cais (i) pan fo ganddynt Radd Gymwys yn y Gyfraith (QLD); neu (ii) pan fyddant wedi cwblhau Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith (GDL)/yr Arholiad Proffesiynol Cyffredinol (CPE); neu (iii) pan fyddant wedi pasio arholiadau (h.y. wedi cael sgôr o 50% neu uwch) Lefel 6 CILEx ym mhob un o'r saith pwnc cyfraith sylfaenol a ganlyn:

 1. Cyfraith Contractau
 2. Cyfraith Trosedd
 3. Cyfraith Ecwiti ac Ymddiriedolaethau
 4. Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
 5. Cyfraith Tir
 6. Cyfraith Gyhoeddus
 7. Y Gyfraith Gamweddau

Dylai Gweithredwyr Cyfreithiol Siartredig nodi y bydd Llywodraeth Cymru yn fodlon derbyn sgôr gyfartalog gyffredinol o 65% neu uwch ar gyfer yr arholiadau yn y saith pwnc cyfraith sylfaenol (pan y'u hastudiwyd ar Lefel 6 CILEx).

Mae'r Diploma Lefel 6 CILEx yn y Gyfraith ac ym maes Ymarfer yn cael ei osod a'i asesu ar Lefel 6, lefel gradd anrhydedd. I'r unigolion y mae ganddynt eisoes radd gymwys yn y gyfraith, mae CILEx hefyd yn cynnig diploma cyflym i Raddedigion y gellir ei ddefnyddio yn hytrach nag LPC neu BPTC i gwblhau eich astudiaethau cyfreithiol. Ar ôl ichi gwblhau'r Diploma Lefel 6 yn y Gyfraith ac ym maes Ymarfer, bydd arnoch angen cwblhau cyfnod o gyflogaeth gymhwyso ac yna bydd modd ichi ymgeisio i fod yn Gymrawd CILEx a defnyddio'r dynodiad CILEx.

Os yw’r ymgeisydd yn Weithredwr Cyfreithiol Siartredig nad yw wedi ennill cymhwyster Lefel 6 ar gyfer pob un o’r saith pwnc sylfaen, bydd Llywodraeth Cymru yn barod i dderbyn ymgeiswyr sydd wedi astudio’r pynciau hynny ar Lefel 3, ar yr amod eu bod hefyd wedi ennill cymhwyster Lefel 6 mewn naill ai Cyfraith Tir, Cyfraith Landlordiaid a Thenantiaid neu Drawsgludo, a’u bod yn gallu dangos profiad ym maes Eiddo Masnachol. 

Mair Hughes - LegalRecruitment.WG.Legal@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych nam sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig a nam, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Anghydfod a Chwynion

Dylai unrhyw un sy’n credu ei fod wedi’i drin yn annheg, neu sydd â chwyn am sut y cynhaliwyd y broses naill ai ysgrifennu at y Pennaeth Adnoddau, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays 2, Caerdydd CF10 3NQ neu e-bostio desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru. Os ydych chi’n anhapus â chanlyniad y gŵyn a godwyd gyda Llywodraeth Cymru ac yn teimlo nad yw egwyddorion penodi ar sail teilyngdod drwy gystadleuaeth deg ac agored wedi’u bodloni gallwch gyflwyno’ch cwyn i Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil (Saesneg yn unig).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.