Ymlaen i'r cynnwys

Swydd Wag -- Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Economi Sgiliau a Chyfoeth Naturiol a Cyfarwyddwr Cyffredinol, Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus (2 Swydd)

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
Uwch Wasanaeth Sifil 3
Rydym yn cynnig cyflog o tua £120,000 y flwyddyn.
Amser llawn, ond yn agored i bobl sydd am weithio'n rhan-amser a rhannu'r swydd
Arall
Parhaol neu Secondiad
Caiff y penodiadau hyn eu cynnig un ai yn barhaol neu fel secondiad am hyd at 5 mlynedd
Cymru gyfan
Caiff deiliaid y swydd weithio o unrhyw un o Swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghymru. Y prif leoliadau yw Caerdydd, Merthyr Tudful, Cyffordd Llandudno ac Aberystwyth. Fodd bynnag, bydd yn hanfodol i chi deithio i Gaerdydd yn wythnosol.

Dyddiad Cau

02/10/17 23:55

Pwrpas y Swydd

Gan adrodd yn uniongyrchol i'r Ysgrifennydd Parhaol, bydd deiliaid swyddi'r Cyfarwyddwyr Cyffredinol yn mynd ati i sicrhau bod y Llywodraeth gyfan yn gweithio tuag at gyflawni Symud Cymru Ymlaen (PDF) a'r strategaeth drawsbynciol Ffyniant i Bawb (i’w gyhoeddi ym mis Medi). Byddant yn gweithio fel rhan o'r Uwch-Dîm i helpu i sicrhau bod adnoddau Llywodraeth Cymru, ei phrosesau a'i systemau corfforaethol, ynghyd â gwaith y Gwasanaeth Sifil yn cyd-fynd â'r gwaith o gyflawni blaenoriaethau Gweinidogol, yn ogystal ag yn canolbwyntio'n ddiflino arnynt.

Yng nghyd-destun cyfyngiadau parhaus ar adnoddau, bydd y Cyfarwyddwyr Cyffredinol yn cefnogi'r Prif Weinidog a'r Cabinet i wneud penderfyniadau anodd er mwyn blaenoriaethu gwaith y Llywodraeth, gyda'r bwriad o sicrhau’r effaith gadarnhaol fwyaf ar fywydau pobl Cymru. Bydd y Cyfarwyddwyr Cyffredinol yn annog y gwaith o ddatblygu a gweithredu polisïau arloesol ac effeithiol sy'n cynnig gwerth am arian drwy annog cydweithio ar draws ffiniau, o fewn Llywodraeth Cymru a'r tu allan iddi. Bydd y Cyfarwyddwyr Cyffredinol yn cynrychioli Llywodraeth Cymru yn allanol, gan ddefnyddio'u perthynas a'u dylanwad i gyfleu a chefnogi rhaglen y Llywodraeth ynghyd â buddiannau’r  gweinyddiaethau datganoledig a Chymru.

Bydd y Cyfarwyddwyr Cyffredinol yn rhan hanfodol o weithredu'r newidiadau sydd eu hangen i ddatblygu Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru i fod yn gryf, yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy at y dyfodol. Byddant yn darparu'r arweinyddiaeth ardderchog sy’n angenrheidiol er mwyn bwrw ymlaen â chynlluniau’r Ysgrifennydd Parhaol i sicrhau bod y Llywodraeth yn barod at y dyfodol drwy wella sgiliau, gallu, hyder a chadernid y sefydliad. Mae hyn yn cynnwys datblygu arweinwyr y dyfodol ac annog arweinyddiaeth effeithiol ar bob lefel. Byddant yn hyrwyddo a chefnogi amrywiaeth ac yn herio ffyrdd o weithio sydd wedi dyddio a’r rhai sy’n derbyn y drefn fel y mae hi. Bydd y Cyfarwyddwyr Cyffredinol yn rheoli perfformiad staff eu hadrannau yn fanwl, gan gynnwys meithrin talent a delio'n effeithiol â pherfformiad gwael, gan osod ac annog safonau ansawdd ardderchog. 

Bydd yr Ysgrifennydd Parhaol yn dynodi'r Cyfarwyddwyr Cyffredinol yn Swyddogion Cyfrifyddu Ychwanegol a byddant yn atebol iddi  o ran y modd y byddant y cyflawni eu dyletswyddau. Byddant yn ymgymryd â swyddogaethau'r Swyddogion Cyfrifyddu Ychwanegol mewn perthynas â'u meysydd cyfrifoldeb penodol, sy'n gyfran sylweddol o gronfa £15 biliwn Llywodraeth Cymru. Byddant yn gweithredu o fewn y fframwaith llywodraethiant cyffredinol a gyflwynwyd gan yr Ysgrifennydd Parhaol a byddant, yn benodol, yn ymgynghori â hithau ynghylch materion a allai fod yn newydd, yn gynhennus neu â sgil-effeithiau, neu a fyddai'n effeithio'n negyddol ar enw da. O fewn y ffiniau hyn, byddant yn sicrhau wrth i gynigion polisi neu benderfyniadau ynghylch gwariant gael eu gwneud yn eu Grŵp, neu pan gyflwynir cynigion i'r Gweinidogion, bod yr holl ystyriaethau ariannol perthnasol gan gynnwys rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian yn cael eu hasesu a'u hystyried. Byddant hefyd yn sicrhau cydymffurfiaeth â gwerthoedd a safonau corfforaethol a safonau gofynnol ymddygiad moesegol. Bydd y Cyfarwyddwyr Cyffredinol yn adrodd yn uniongyrchol i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol yn bersonol neu drwy eu huwch-Gyfarwyddwyr, a byddant yn darparu tystiolaeth ffurfiol i gynorthwyo'r Pwyllgor i gynnal ei archwiliadau.

Bydd y Cyfarwyddwyr Cyffredinol, fel Penaethiaid Grwpiau a Swyddogion Cyfrifyddu Ychwanegol, yn annog ac yn galluogi cydymffurfiaeth â’r gwasanaethau, y safonau a’r prosesau corfforaethol effeithlon sy’n gyffredin i bawb yn Llywodraeth Cymru, gyda'r bwriad o wella ansawdd, effeithlonrwydd a thryloywder y gwaith a wneir gan Wasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru.

Bydd y Cyfarwyddwyr Cyffredinol yn aelodau o Fwrdd ac Uwch-Dîm Llywodraeth Cymru, a byddant yn ymgymryd â nifer o rolau corfforaethol gan gynnwys cefnogi un o Rwydweithiau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth staff Llywodraeth Cymru. Mae gan Lywodraeth Cymru ymrwymiad cryf tuag at hyrwyddo a chefnogi amrywiaeth ledled y sefydliad. 

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@cymru.gsi.gov.uk i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

> Caiff y penodiadau hyn eu cynnig un ai yn barhaol neu fel secondiad am hyd at 5 mlynedd (os yw’r ymgeiswyr llwyddiannus yn ymgymryd â’r rolau hyn fel secondiad, maent yn cadw eu telerau ac amodau presennol, gan gynnwys eu cyflog).

> Mae'r swyddi hyn yn rhai amser llawn, ond gellid ystyried trefniadau gweithio hyblyg (gan gynnwys trefniadau rhannu swydd). Os hoffech ymgeisio mewn partneriaeth rhannu swydd, disgwylir bod y trefniant hwnnw eisoes yn ei le wrth i chi gyflwyno’ch cais. Nid oes modd cynnig y swydd fel un rhan amser, felly dylech gofio hynny wrth gyflwyno’ch cais.

> Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gael ei fetio at ddibenion diogelwch (ar lefel Fetio Uwch). 

> Mae’n bosibl y gellid talu costau adleoli. 

 

**Nodwch yn y blwch gwybodaeth ychwanegol ar y ffurflen gais pa un o’r ddwy swydd Cyfarwyddwr Cyffredinol rydych yn gwneud cais amdani (neu’r ddwy).**

6 a 8 Tachwedd 2017

Peter Kennedy, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

Peter.Kennedy@llyw.cymru

Tel. 03000 251659

Jemma Terry, Odgers Berndston Cymru

jemma.terry@odgersberndston.com

Tel. 02920 783050

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.