Swydd Wag -- Prif Bensaer

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
ICT
Gradd 7 - £50,870 - £60,830
£50,870
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan, Lleoliad arall
Er bod hon yn swydd Cymru Gyfan, bydd angen bod yn bresennol yn swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd i gymryd rhan mewn adolygiadau technegol a sesiynau briffio gyda thrydydd partïon. Cytunir ar ba mor aml y bydd angen bod yn bresennol ar safleoedd cyn i'r swydd ddechrau, yn unol â chanllawiau diweddaraf COVID-19.
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I’w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud gwelliannau sylweddol i'w thechnoleg TGCh dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac fe'i hystyrir yn un o sefydliadau arweiniol sector cyhoeddus y DU o ran ei gallu Digidol a TGCh. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cwblhau nifer o brosiectau TGCh megis newid i Exchange 365, symud oddi wrth defnyddio e-bost GSI, cyflwyno gliniaduron newydd i holl staff y Llywodraeth (gan eu galluogi i weithio'n hyblyg) a chwblhau'r dasg enfawr o symud cymwysiadau i Microsoft Azure. Mae hyn wedi'i gofnodi mewn astudiaeth achos Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU ar enghreifftiau o arfer da o symud pethau i'r Cwmwl (gweler https://www.gov.uk/government/case-studies/how-the-welsh-government-migrated-their-technology-to-the-cloud)

Mae rôl y Prif Bensaer yn rhan o'r Proffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg yn Llywodraeth Cymru. Y Prif Bensaer sy'n gyfrifol am ddarparu rheolaeth, cyngor a chymorth i'r holl gleientiaid ar draws holl adrannau Llywodraeth Cymru, a sicrhau y cytunir ar Strategaeth TGCh a'i bod yn cael ei dilyn.

Prif dasgau

 • Diffinio'r safonau a'r polisïau ar gyfer y strwythur cyfan o raglenni a systemau TG ar draws Llywodraeth Cymru.
 • Rhwydweithio a chyfathrebu gydag uwch-randdeiliaid ar draws sefydliadau i fynd ati i chwilio am gyfleoedd i drawsnewid systemau TG/Digidol.
 • Cefnogi nifer o dimau, gan ddarganfod a defnyddio arferion gorau a thechnolegau newydd.
 • Arwain ac ysbrydoli penseiri eraill a'u helpu i ddeall sut i gyflawni nodau'r sefydliad.
 • Hyrwyddo a chefnogi amrywiaeth o fewn y tîm a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol lle mae pawb yn teimlo ei fod yn gallu cymryd rhan a chyrraedd ei botensial.
 • Bod yn gyfrifol am lywodraethu, datrys problemau cymhleth a risg uchel neu ddarparu gwaith dylunio pensaernïol.
 • Ymchwilio i dechnolegau, offer, cymwysiadau a systemau newydd, a'u hargymell, gan ystyried ffactorau megis arbedion ariannol, sut y bydd yn cael ei fabwysiadu gan ddefnyddwyr, safoni/symleiddio, hyblygrwydd ac ailddefnydd.
 • Sicrhau bod systemau newydd a gwaith datblygu cymwysiadau yn cydymffurfio â'r safonau Seibr a Diogelwch TGCh presennol.
 • Gweithredu fel yr arbenigwr ar faes pwnc TGCh wrth gefnogi'r busnes, penseiri a swyddogaeth ehangach TGCh yn ôl y gofyn, gan ymateb i ymholiadau a phroblemau cymhleth; ymateb i faterion a gaiff eu huwchgyfeirio a negodi datrysiadau yn seiliedig ar anghenion cwsmeriaid a pholisïau sefydliadol.
 • Adolygu newidiadau i gymwysiadau/cynnyrch a darparu adborth i wella'r gwaith cyffredinol o ddatblygu cynhyrchion.
 • Cynnal dadansoddiad cost a budd i bennu hyfywedd prosiect TG, gan ystyried yr angen ar gyfer y busnes, amserlenni a'r adnoddau sydd ar gael.
 • Argymell datrysiadau a gwerthwyr i'w defnyddio i gyflawni prosiect er mwyn sicrhau cydweddu strategaethau a gwerth am arian.
 • Nodi materion technegol ac effeithio ar newidiadau i osgoi problemau a goblygiadau diogelwch yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod systemau ar gael a sicrwydd seibr.

Cyfleoedd datblygu

Gallwch ddisgwyl cael eich cefnogi i sefydlu eich hun yn y radd, ac i fod y gorau y gallwch fod. Byddwch yn cael eich annog i fanteisio ar cyfleoedd i ddatblygu'n barhaus, ac i gynnig y cyfle i eraill ddysgu oddi wrthych wrth i chi wneud cynnydd.

Dyddiad Cau

14/08/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Gan gadw mewn cof y Sgiliau Allweddol uchod, dylech gyflwyno'ch Datganiad Personol yng nghyd-destun y 5 Ymddygiad canlynol:


Troi Problemau Busnes yn Ddyluniad Technegol - Gallwch ddylunio systemau a nodweddir gan lefelau uchel o risg, effaith a chymhlethdod busnes neu dechnegol.


Pontio'r bwlch rhwng y technegol a'r annhechnegol - Gallwch weithredu fel cyfryngwr rhwng pobl a thrwsio cydberthnasau, gan gyfathrebu â rhanddeiliaid ar bob lefel.


Arweinyddiaeth - Rydych yn chwilio am fuddiannau cyffredin y tu hwnt i'ch maes cyfrifoldeb eich hun, gan ddeall i ba raddau y mae camau gweithredu yn cael effaith ar y sefydliad.


Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd - Rydych yn creu cyfleoedd rheolaidd i gydweithwyr, rhanddeiliaid, partneriaid cyflenwi a chwsmeriaid i helpu i wella ansawdd gwasanaethau.


Newid a Gwella - Rydych yn gweld arwyddion cynnar bod pethau'n mynd o'i le ac yn ymateb yn gyflym.

Proses Asesu

Drwy gydol y broses asesu gyfan, caiff ymgeiswyr eu hasesu yn erbyn yr Ymddygiadau o fframwaith Digidol, Data a Thechnoleg a Phroffil Llwyddiant y Gwasanaeth Sifil.

Arweinyddiaeth, Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd, Newid a Gwella, Cyfathrebu a Dylanwadu, Datblygu eich Hunan ac Eraill, Troi Problemau Busnes yn Ddyluniad Technegol a Phontio'r bwlch rhwng y Technegol a'r Annhechnegol

 

Y Cam Sifftio

Dylech ddefnyddio'r templed a ddarperir i gyflwyno eich Datganiad Personol a’ch CV.

Caiff eich Datganiad Personol ei asesu mewn dau gam:

Cam 1

Cynhelir y cam sifftio cychwynnol yn erbyn y ddau Sgil Digidol, Data a Thechnoleg sy'n yr adran 'Cymwyseddau / Meini prawd penodol i'r swydd' sef:

 • Troi Problemau Busnes yn Ddyluniad Technegol
 • Phontio'r Bwlch rhwng Technegol a'r Annhechnegol

Cam 2

Caiff Datganiadau Personol yr ymgeiswyr hynny sydd wedi pasio'r cam sifftio cychwynnol eu hasesu ymhellach yn erbyn y tri Ymddygiad Proffil Llwyddiant sydd yn yr adran 'Cymwyseddau / Meini prawd penodol i'r swydd' sef:

 • Arweinyddiaeth
 • Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd
 • Newid a Gwella

Ni ddylai eich Datganiad Personol fod yn fwy na 1500 o eiriau - bydd unrhyw gynnwys ar ôl y cyfyngiad o 1500 o eiriau yn cael ei ddiystyru.

Defnyddir eich CV i helpu i roi gwybod i'r panel am hanes eich gyrfa, fodd bynnag ni fydd yn cyfrannu at sgôr gyffredinol y sifft. Ni ddylai CVs fod yn fwy na dwy ochr A4

 

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam sifftio, ni fydd modd i chi ofyn am eich sgoriau yn y cam sifftio hyd nes y bydd proses asesu lawn wedi'i chwblhau, gan bydd rhai o'ch sgoriau yn gyfrannu at eich sgor asesu terfynnol.

 

Y Cam Asesu

Caiff pob ymgeisydd sy'n llwyddiannus yn y cam sifftio wahoddiad i gymryd rhan mewn digwyddiad asesu. Bydd tair rhan iddo:

 • Rhan 1 – Paratoi ar gyfer yr Ymarfer Technegol (sesiwn fideo o bell yn defnyddio Microsoft Teams, heb panel)
 • Rhan 2 – Cyflwyniad ac Adborth ar yr Ymarfer Technegol (sesiwn fideo o bell yn defnyddio Microsoft Teams gyda Phanel Technegol)
 • Rhan 3 – Y Cyfweliad (sesiwn fideo o bell yn defnyddio Microsoft Teams gyda Phanel Cyfweld)

Caiff manylion pellach am y cam asesu eu rhannu gydag ymgeiswyr llwyddiannus ar ôl y sifft.


Y Canlyniad Terfynol

Yn dilyn y digwyddiadau asesu, caiff canlyniadau gael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl.

Y Rhestr Wrth Gefn

Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus sydd wedi derbyn yr isafswm sgôr ar draws yr holl ymddygiadau gofynnol yn cael y cyfle i fod ar restr 'wrth gefn' Llywodraeth Cymru am 12 mis o ddyddiad cyhoeddi'r canlyniadau. Os bydd swyddi ychwanegol yn cael eu creu neu os bydd swyddi presennol yn dod yn wag yn ystod yr adeg hon, mae'n bosibl y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnig y rôl i'r ymgeisydd hwnnw ar y rhestr wrth gefn sydd â'r sgôr uchaf. Os bydd yn gwrthod y swydd, gall Llywodraeth Cymru gynnig y swydd i'r ymgeisydd â'r sgôr uchaf nesaf ac yn y blaen.

Gwybodaeth arall

Manteision

 • Cyflog cychwynnol o £50,870
 • 31 diwrnod o wyliau (yn ogystal â 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a gwyliau braint)
 • Swydd barhaol
 • Cyllideb datblygiad personol
 • Gweithio gartref
 • Yr offer TGCh diweddaraf
 • Yswiriant marw yn y swydd
 • Oriau gweithio hyblyg
 • Cynllun Beicio i'r Gwaith - beic newydd sbon gwerth hyd at £1000, gan arbed o leiaf 32%
 • Cynllun Talebau Gofal Plant, yn arbed hyd at £933 y flwyddyn
 • Cynllun pensiwn cyfrannol
Meleri.Jones@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylech lanlwytho eich cais yn yr adran ' atodwch gymhwysedd/tystiolaeth meini prawf penodol i'r swydd ' ar y ffurflen gais ar-lein. Defnyddiwch y templed a ddapariwyd

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SharedServiceHelpdesk@gov.wales i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Ymddygiaday’r Gwasanaeth Sifil a'r Fframwaith DDaT.

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.