Swydd Wag -- UWCH-SWYDDOG MEDDYGOL, GOFAL IECHYD SYLFAENOL Y GRŴP IECHYD A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL – Y GYFARWYDDIAETH GOFAL SYLFAENOL A GWYDDOR IECHYD

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Uwch Wasanaeth Sifil 1
Gwelir adran cydnabyddiaeth ariannol yn pecyn yr ymgeiswyr
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Arall
Secondiad / Benthyciad / Term Penodol
Mae'r swydd hon ar gael fel cyfle tymor penodol / secondiad am gyfnod o 2 flynedd yn y lle cyntaf. Gellir ystyried estyniad y tu hwnt i 2 flynedd trwy gyd-gytundeb.
Cymru gyfan
Caiff deiliad y swydd weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, bydd disgwyl i'r ymgeisydd fod yn barod i deithio ledled Cymru ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau ac i gefnogi busnes y Llywodraeth yng Nghaerdydd 2-3 diwrnod yr wythnos.

Dyddiad Cau

18/10/19 23:55

Pwrpas y Swydd

Mae gan yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol rôl unigryw yn Llywodraeth Cymru gan ei bod yn gyfrifol am arfer arweinyddiaeth a rheolaeth strategol ar y GIG yng Nghymru yn ogystal â chynnig cymorth i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a phrosesau democrataidd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'n cyflawni hyn trwy 7 Bwrdd Iechyd Lleol a 3 Ymddiriedolaeth y GIG sy'n atebol yn uniongyrchol i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol trwy Brif Weithredwr GIG Cymru a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol. 

Mae'r swydd yn adrodd i'r Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a Gwyddor Iechyd gyda chysylltiadau cryf â'r Prif Swyddog Meddygol.  Mae'r Is-adran Gofal Sylfaenol yn gyffredinol am ddatblygu a gweithredu polisïau mewn perthynas â gwasanaethau meddygol cyffredinol; deintyddiaeth; fferylliaeth, rhagnodi a mynediad i feddyginiaethau newydd; optometreg, offthalmoleg ac awdioleg; diagnosteg a therapïau. Mae'r Is-adran hefyd yn arwain ar y Rhaglen Ddiwygio ar gyfer y  contractau a ddefnyddir i gomisiynu gwasanaethau gofal sylfaenol gan ymarferwyr annibynnol. Mae cysylltiad cryf â'r Is-adran Gofal Iechyd Poblogaethau sy'n arwain ar ansawdd gofal iechyd a diogelwch cleifion, gwelliannau mawr mewn llwybrau clinigol, gofal iechyd yn seiliedig ar werth, y rhaglen archwilio clinigol cenedlaethol a gofal iechyd plant, menywod a phobl hŷn. 

Mae'n adran brysur ac amrywiol ac mae'r ystod eang o feysydd polisi yn anelu at wella canlyniadau iechyd i bobl Cymru, cynyddu'r gwasanaethau sydd ar gael yn y gymuned er mwyn i bobl gael eu gofal yn nes at y cartref, gan y person sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu'r gofal, gyda llwybrau integredig i wasanaethau eraill. Mae cyflawni hyn yn gofyn am weithio'n agos mewn partneriaeth â nifer mawr o uwch bartneriaid yn Llywodraeth Cymru, yn y GIG ac â chontractwyr preifat. 

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@cymru.gsi.gov.uk i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

Bydd y Tîm Recriwtio yn cydnabod eich cais trwy system Llywodraeth Cymru a phan fo’n briodol cewch wybod am ganlyniad y cyfarfod rhestr fer.   Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sy'n symud ymlaen at y cam nesaf gwblhau profion seicometrig ar-lein a briff ysgrifenedig i'w gyflwyno i'r panel dethol ar ddiwrnod y cyfweliadau. Bydd y ddau weithgarwch yn rhan o'r asesiad cyffredinol y mae ei angen ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn yn ogystal â chyfweliad y panel dethol.

Bydd yr ymgeiswyr sy'n cael eu rhoi ar y rhestr fer yn cael profion seicometrig ar-lein a fydd yn cynnwys rhesymeg rifyddol a geiriol a thrafodaeth gyda seicolegydd. Byddwch yn cael dolen at y profion ar-lein ymhen 10 diwrnod i'r cyfarfod llunio rhestr fer. Caiff y rhestr fer ei llunio mewn cyfarfod ar 24 Hydref 2019.

Os ydych yn was sifil ac yn ymgeisio am y swydd hon ar sail symud ar draws, ni fydd angen i chi ymgymryd â'r profion seicometrig ar-lein.

Fel rhan o'r broses ddethol, caiff ymgeiswyr bwnc neu sefyllfa, ar bwnc perthnasol, ar yr un diwrnod â'r cyfweliadau.   Gofynnir i chi ei gyflwyno i'r panel dethol wedyn - bydd manylion pellach yn dilyn. Byddwch cystal â nodi bod rhaid ichi wneud eich cyflwyniad heb ddefnyddio taflenni, na dyfeisiau electronig ond bod croeso ichi ddefnyddio cardiau sbardun.

Bwriedir cynnal y cyfweliadau ar 5 Rhagfyr 2019. Byddant yn cael eu cynnal yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Bydd y cyfweliadau yn para tua 45 munud.  

Caiff y panel adborth yn dilyn eich profion seicometrig cyn ichi gael eich cyfweld. Bydd eich cyfweliad yn seiliedig ar gymwyseddau a fydd yn ystyried sut y mae eich sgiliau a'ch profiad fel y'u hamlinellir yn eich CV a'ch datganiad personol yn bodloni gofynion y swydd hon.

Bwriedir cynnal y cyfweliadau ar 5 Rhagfyr 2019. Byddant yn cael eu cynnal yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.  Bydd y cyfweliadau yn para tua 45 munud.
Frances Duffy - Frances.Duffy@gov.wales / 03000256320

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.