Swydd Wag -- UWCH-SWYDDOG MEDDYGOL, GOFAL IECHYD SYLFAENOL Y GRŴP IECHYD A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL – Y GYFARWYDDIAETH GOFAL SYLFAENOL A GWYDDOR IECHYD

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Uwch Wasanaeth Sifil 1
Gwelir adran cydnabyddiaeth ariannol yn pecyn yr ymgeiswyr
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Arall
Secondiad / Benthyciad / Term Penodol
Mae'r swydd hon ar gael fel cyfle tymor penodol / secondiad am gyfnod o 2 flynedd yn y lle cyntaf. Gellir ystyried estyniad y tu hwnt i 2 flynedd trwy gyd-gytundeb.
Cymru gyfan
Caiff deiliad y swydd weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, bydd disgwyl i'r ymgeisydd fod yn barod i deithio ledled Cymru ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau ac i gefnogi busnes y Llywodraeth yng Nghaerdydd 2-3 diwrnod yr wythnos.

Dyddiad Cau

18/10/19 23:55

Pwrpas y Swydd

Mae gan yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol rôl unigryw yn Llywodraeth Cymru gan ei bod yn gyfrifol am arfer arweinyddiaeth a rheolaeth strategol ar y GIG yng Nghymru yn ogystal â chynnig cymorth i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a phrosesau democrataidd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'n cyflawni hyn trwy 7 Bwrdd Iechyd Lleol a 3 Ymddiriedolaeth y GIG sy'n atebol yn uniongyrchol i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol trwy Brif Weithredwr GIG Cymru a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol. 

Mae'r swydd yn adrodd i'r Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a Gwyddor Iechyd gyda chysylltiadau cryf â'r Prif Swyddog Meddygol.  Mae'r Is-adran Gofal Sylfaenol yn gyffredinol am ddatblygu a gweithredu polisïau mewn perthynas â gwasanaethau meddygol cyffredinol; deintyddiaeth; fferylliaeth, rhagnodi a mynediad i feddyginiaethau newydd; optometreg, offthalmoleg ac awdioleg; diagnosteg a therapïau. Mae'r Is-adran hefyd yn arwain ar y Rhaglen Ddiwygio ar gyfer y  contractau a ddefnyddir i gomisiynu gwasanaethau gofal sylfaenol gan ymarferwyr annibynnol. Mae cysylltiad cryf â'r Is-adran Gofal Iechyd Poblogaethau sy'n arwain ar ansawdd gofal iechyd a diogelwch cleifion, gwelliannau mawr mewn llwybrau clinigol, gofal iechyd yn seiliedig ar werth, y rhaglen archwilio clinigol cenedlaethol a gofal iechyd plant, menywod a phobl hŷn. 

Mae'n adran brysur ac amrywiol ac mae'r ystod eang o feysydd polisi yn anelu at wella canlyniadau iechyd i bobl Cymru, cynyddu'r gwasanaethau sydd ar gael yn y gymuned er mwyn i bobl gael eu gofal yn nes at y cartref, gan y person sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu'r gofal, gyda llwybrau integredig i wasanaethau eraill. Mae cyflawni hyn yn gofyn am weithio'n agos mewn partneriaeth â nifer mawr o uwch bartneriaid yn Llywodraeth Cymru, yn y GIG ac â chontractwyr preifat. 

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Partneriaeth Gymdeithasol

O fewn Llywodraeth Cymru, mae'r berthynas rhwng y cyflogwr a'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Rydyn ni'n credu mai’r ffordd orau o gyflawni ein nodau yw drwy sicrhau bod rheolwyr ac undebau llafur yn cydweithio.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:
•         PCS
•         Prospect
•         FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:
•         cyflog
•         telerau ac amodau
•         polisïau a gweithdrefnau
•         newid sefydliadol

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.

Proses Asesu

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@cymru.gsi.gov.uk i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.


I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru.  Fe fydd angen cyfeiriad e-bost arnoch i gofrestru.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio’r Uwch Wasanaeth Sifil o fewn Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol yr Uwch Wasanaeth Sifil (dolen).  Mae canllawiau pellach ar Baratoi eich Datganiad Personol (dolen) hefyd ar gael.


Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Gwybodaeth arall am y swydd

Bydd y Tîm Recriwtio yn cydnabod eich cais trwy system Llywodraeth Cymru a phan fo’n briodol cewch wybod am ganlyniad y cyfarfod rhestr fer.   Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sy'n symud ymlaen at y cam nesaf gwblhau profion seicometrig ar-lein a briff ysgrifenedig i'w gyflwyno i'r panel dethol ar ddiwrnod y cyfweliadau. Bydd y ddau weithgarwch yn rhan o'r asesiad cyffredinol y mae ei angen ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn yn ogystal â chyfweliad y panel dethol.

Bydd yr ymgeiswyr sy'n cael eu rhoi ar y rhestr fer yn cael profion seicometrig ar-lein a fydd yn cynnwys rhesymeg rifyddol a geiriol a thrafodaeth gyda seicolegydd. Byddwch yn cael dolen at y profion ar-lein ymhen 10 diwrnod i'r cyfarfod llunio rhestr fer. Caiff y rhestr fer ei llunio mewn cyfarfod ar 24 Hydref 2019.

Os ydych yn was sifil ac yn ymgeisio am y swydd hon ar sail symud ar draws, ni fydd angen i chi ymgymryd â'r profion seicometrig ar-lein.

Fel rhan o'r broses ddethol, caiff ymgeiswyr bwnc neu sefyllfa, ar bwnc perthnasol, ar yr un diwrnod â'r cyfweliadau.   Gofynnir i chi ei gyflwyno i'r panel dethol wedyn - bydd manylion pellach yn dilyn. Byddwch cystal â nodi bod rhaid ichi wneud eich cyflwyniad heb ddefnyddio taflenni, na dyfeisiau electronig ond bod croeso ichi ddefnyddio cardiau sbardun.

Bwriedir cynnal y cyfweliadau ar 5 Rhagfyr 2019. Byddant yn cael eu cynnal yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Bydd y cyfweliadau yn para tua 45 munud.  

Caiff y panel adborth yn dilyn eich profion seicometrig cyn ichi gael eich cyfweld. Bydd eich cyfweliad yn seiliedig ar gymwyseddau a fydd yn ystyried sut y mae eich sgiliau a'ch profiad fel y'u hamlinellir yn eich CV a'ch datganiad personol yn bodloni gofynion y swydd hon.

Bwriedir cynnal y cyfweliadau ar 5 Rhagfyr 2019. Byddant yn cael eu cynnal yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.  Bydd y cyfweliadau yn para tua 45 munud.
Frances Duffy - Frances.Duffy@gov.wales / 03000256320

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.