Swydd Wag -- Rheolwr Iechyd, Diogelwch a Lles - Cadw

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Cadw
Band Rheoli 1 - £37,600 - £44,950
£37,600
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae Cadw yn un o asiantaethau mewnol Llywodraeth Cymru ac yn cyfuno swyddogaethau rheoleiddio, cynghori a grantiau yn yr amgylchedd hanesyddol ehangach â gwarchod, cynnal a chyflwyno’r casgliad cenedlaethol o henebion hanesyddol, gan gynnwys dau Safle Treftadaeth y Byd. 

Mae hon yn swydd ar lefel uwch yn Cadw yn darparu cyngor a chanllawiau ar faterion iechyd, diogelwch a lles ledled safleoedd Cadw (130 ar hyn o bryd), sy’n cynnwys trefniadau gweithio ar eich pen eich hun, gweithgareddau masnachol, digwyddiadau, adeiladu/cynnal a chadw a’r amgylchedd swyddfa. Bydd deiliad y swydd yn arwain o ran sicrhau bod Cadw yn cynnig amgylchedd diogel ar gyfer ymwelwyr a staff ar draws ei holl weithrediadau a bydd yn gweithio’n agos gyda thimau o weithwyr iechyd proffesiynol a staff arbenigol eraill i roi systemau a gweithdrefnau priodol ar waith i gefnogi ei nod. 

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu prosesau a gweithdrefnau sy’n sicrhau bod Cadw yn cyflawni ei rwymedigaethau statudol ar gyfer iechyd a diogelwch. Bydd yn cymryd rôl arweiniol wrth nodi’r risgiau a’r materion sy’n anochel i’n gwaith ac yn sbarduno gwelliannau parhaus ledled y sefydliad i hyrwyddo diwylliant iechyd, diogelwch a lles cadarnhaol. Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor proffesiynol i gydweithwyr ac uwch reolwyr i sicrhau bod gweithrediadau ar draws pob safle a changen yn cael eu rheoli’n ddiogel yn unol â gofynion deddfwriaethol a gofynion Llywodraeth Cymru, gan nodi lle mae angen addasu gweithdrefnau presennol neu safonol neu lle mae angen polisïau a gweithdrefnau newydd sy’n benodol i anghenion busnes Cadw. 

Bydd deiliad y swydd yn arwain adolygiad o bolisïau ac arferion presennol ac yn rhoi systemau a fframweithiau ar waith sy’n ofynnol i sicrhau cydymffurfiaeth. Byddant yn nodi rolau a chyfrifoldebau ar draws y sefydliad, yn gwneud cydweithwyr yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau ac yn eu cefnogi i gyflawni eu dyletswyddau yn effeithiol, drwy gyrsiau hyfforddiant, rhaglenni, deunydd cyfathrebu, mentora a ffyrdd priodol eraill. 

Bydd deiliad y swydd yn sbarduno gwelliannau parhaus i weithgareddau rheoli iechyd a diogelwch ac arferion gwaith drwy archwiliadau rhagweithiol, gweithio gyda chydweithwyr a nodi risgiau a chymryd camau priodol. 

Mae’n rhaid i ddeiliad y swydd feddu ar drwydded yrru gyfredol.

Prif dasgau

 • Datblygu, cynnal ac arwain ar brosesau rheoli risgiau iechyd a diogelwch Cadw gan sicrhau bod y dull sy’n cael ei ddefnyddio yn cwmpasu’r amgylchedd, systemau rheoli, y sefydliad a’i bobl (gan gynnwys staff a nifer fawr o ymwelwyr â safleoedd Cadw). 
 • Adolygu arferion a gweithdrefnau cyfredol yn erbyn gofynion deddfwriaethol ac arferion gorau a rhoi systemau a phrosesau ar waith i wneud gwelliannau a nodwyd.
 • Nodi bylchau o fewn polisïau/ arferion/gweithdrefnau presennol, gan ddatblygu a gweithredu systemau priodol i fynd i’r afael â risgiau a nodwyd. 
 • Sefydlu systemau a gweithdrefnau ar gyfer sicrhau bod Cadw yn gweithredu’n effeithiol yn unol â gweithdrefnau a gofynion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru.
 • Cyflawni, adolygu a dadansoddi trefniadau asesu risg presennol i sicrhau effeithlonrwydd a gweithrediad parhaus camau lliniaru, gan wneud newidiadau lle’n briodol mewn ymgynghoriad â staff cyfrifol. 
 • Datblygu a chynnal cofnod canolog o bob polisi iechyd a diogelwch, canllawiau a dogfennaeth drefniadol. 
 • Cynnal cofnod o dueddiadau/ materion a chynnal dadansoddiad rheolaidd i nodi camau ataliol a gwelliannau. 
 • Creu a gweithredu mesuriadau perthnasol i ddangos perfformiad iechyd a diogelwch a llunio adroddiadau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Cadw, Tîm yr Uwch Reolwyr, Bwrdd Gweithredu newydd Cadw a Llywodraeth Cymru i dynnu sylw at faterion allweddol, tueddiadau ac i ddangos cydymffurfiaeth neu fel arall. 
 • Darparu cyngor ac arweiniad proffesiynol i gydweithwyr ar bob mater sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch, yn benodol, cefnogi cydweithwyr gyda chyngor arbenigol mewn perthynas â gweithgareddau newydd, e.e. digwyddiadau untro ar safle, cefnogi’r broses asesu risg a sicrhau bod pob cam yn cael ei gymryd i leihau risgiau. 
 • Arwain drwy esiampl a dangos cymhwysedd technegol iechyd a diogelwch proffesiynol, gan ddal i fyny gydag arferion gorau drwy ddatblygu proffesiynol parhaus. 
 • Datblygu a gwella diwylliant iechyd a diogelwch cadarnhaol i sicrhau a chynnal amgylchedd diogel i staff ac ymwelwyr. 
 • Adeiladu rhwydwaith o gydweithwyr ledled Llywodraeth Cymru a thu hwnt a chysylltu’n effeithiol â nhw fel y gall Cadw gyflawni ei ymrwymiadau iechyd a diogelwch yn effeithiol. 
 • Cynnal adolygiadau blynyddol o drefniadau gweithio unigol i sicrhau bod risgiau’n cael eu nodi a’u lliniaru, gan weithio’n agos gyda rheolwyr llinell i sicrhau cydymffurfiaeth. 
 • Datblygu amserlenni archwilio a phecynnau adnoddau a chynnal archwiliadau rheolaidd i bennu lefelau cydymffurfiaeth, aneffeithlonrwydd polisi a threfniadol, tra’n cefnogi datblygiad effeithlon cynlluniau gweithredu adferol i wella perfformiad. 
 • Gweithio gyda chydweithwyr i adolygu, diweddaru a drafftio polisïau iechyd, diogelwch a lles, gweithredu gweithdrefnau a chanllawiau gweithredu safonol ar gyfer staff. 
 • Cynnal gweithgarwch cyfathrebu rheolaidd i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd a diogelwch, i ddiweddaru cydweithwyr ar ofynion newydd a gwybodaeth ac atgyfnerthu negeseuon diogelwch, gan ymateb yn briodol i faterion/ pryderon a godwyd a chefnogi dysgu a datblygu parhaus. 
 • Ymchwilio i ddamweiniau a digwyddiadau gan nodi tueddiadau ac atebion a gweithio gyda chydweithwyr i roi camau gwella ar waith. 
 • Nodi gofynion hyfforddiant iechyd a diogelwch pwrpasol a chyrchu darparwyr priodol yn unol â gweithdrefnau caffael Llywodraeth Cymru.

Cyfleoedd datblygu

Mae’r swydd hon yn cynnig y cyfle i fod yn rhan o dîm ymroddgar sy’n gofalu am asedau hanesyddol Cymru gan alluogi ymwelwyr i gael mynediad i, mwynhau a datblygu eu dealltwriaeth o hanes Cymru. Mae Cadw yn sefydliad dysgu ac mae’n annog staff i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant priodol a nodir law yn llaw â datblygu proffesiynol parhaus.

Dyddiad Cau

14/10/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

 1. Newid a Gwella - Adolygu gweithdrefnau neu systemau yn rheolaidd gyda thimau er mwyn nodi gwelliannau a symleiddio prosesau a phenderfyniadau.
 2. Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeh eang o dydtiolaeth / data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu'r costau, y manteision, y risgiau a'r ymatebion posibl.
 3. Arwain a Chyfathrebu - Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy'n ennyn diddordeb gyda phob rhanddeiliad a dal eu tir oan fo angen.
 4. Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth - Gweithredu fel aelod o dîm, gan dreulio amser yn creu ffocws cyffredinac ennyn ysbryd tîm.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd

 1. Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH mewn Iechyd Galwedigaethol a Diogelwch yn ddymunol, ynghyd â aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol (e.e. IOSH, ROSPA, IIRSM).
 2. Tystiolaeth o allu i weithredu a chynnal system rheoli iechyd a diogelwch effeithiol mewn sefydliad aml-safle mawr neu gymhleth. 
 3. Tystiolaeth o allu i fynd i’r afael yn gyflym â materion a risgiau allweddol a datblygu atebion addas.

Gwybodaeth arall

Huw Davies - huw.davies@gov.wales - 03000 250374

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.