Swydd Wag -- Cymorth Gweinyddol Swyddfeydd Preifat, Bae Caerdydd x5

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Swyddfa’r Prif Weinidog a Brexit
Is-adran y Cabinet
Cymorth Tîm - £20,000 - £23,250
£20,000
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Tymor penodol
Tymor Penodol hyd at 2 flynedd, gyda posibilrwydd i'w droi'n parhaol
Caerdydd
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Darparu cymorth gweinyddol i Swyddfeydd Preifat y Gweinidogion ym mhob agwedd ar eu gwaith.

 Mae Is-adran y Cabinet yn chwarae rôl ganolog sydd wrth galon Llywodraeth Cymru. Ei diben yw sicrhau y darperir gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'r Gweinidogion. Mae'r swyddi hyn yn rhan o dimau Swyddfeydd Preifat y Gweinidogion a byddant yn gyfle i ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu a datblygu sgiliau gweinyddol allweddol mewn amgylchedd unigryw.

Prif dasgau

Byddwch yn gyfrifol am y canlynol:

 •  Trefnu cyfarfodydd ac ymgysylltiadau mewnol ac allanol
 • Sicrhau y cofnodir gyfarfodydd/ymgysylltiadau yn gywir yn nyddiadur y Gweinidog
 • Comisiynu, argraffu a dosbarthu papurau yn ôl yr angen  
 • Gwneud trefniadau teithio a lletygarwch
 • Cyfarch ymwelwyr mewnol ac allanol
 • Cofnodi pob eitem o ohebiaeth a ddaw i mewn i'r gronfa ddata electronig
 • Neilltuo gohebiaeth a dderbynnir ar gyfer ymateb drafft, gan drefnu atebion ar gyfer y Gweinidog yn unol â'r amserlenni sydd wedi’u pennu
 • Comisiynu diwygiadau i ymatebion drafft, ar gais y Gweinidog
 • Paratoi atebion a dychwelir, er mwyn i’r Gweinidog eu clirio.

Bydd disgwyl ichi roi cymorth i gyd-weithwyr yn ôl y galw.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swyddi hyn yn gyfle ardderchog i weithio'n agos gyda Gweinidogion ac i ddysgu llawer am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu. Maent hefyd yn rhoi trosolwg ardderchog i ddeiliad y swydd o Lywodraeth Cymru a'r amrywiaeth eang o swyddogaethau a chyfrifoldebau sydd ganddi.

Dyddiad Cau

29/11/19 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Ymddygiadau cymhwysedd sydd eu hangen ar gyfer y rôl

Arwain a Chyfathrebu – Gweithredu mewn modd teg a pharchus wrth ymdrin ag eraill.
Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth – Cyfrannu’n rhagweithiol i waith y tîm cyfan.
Rheoli Gwasanaeth Safonol – Cymryd camau i osgoi problemau, gan dynnu sylw at faterion lle bo angen
Cyflawni'n Brydlon – Gweithio mewn modd trefnus, gan ddefnyddio eu gwybodaeth a’u harbenigedd i gyflawni’n brydlon a safonol.

Meini prawf penodol i'r swydd

Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar bapur ac ar lafar

Y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm bach


Sgiliau trefnu ardderchog, yn enwedig wrth weithio o dan bwysau

Proses Asesu

Gwybodaeth arall

Canllawiau ar ymgeisio ar gyfer y swyddi hyn;

Mae gofyn ichi ddarparu tystiolaeth yn erbyn yr HOLL gymwyseddau a'r meysydd penodol i'r swydd a nodir ar gyfer y rôl. Dylech wneud hyn drwy gyfeirio at eich profiad blaenorol, eich gwybodaeth a'ch cyflawniadau i ddarparu enghreifftiau sy'n dangos sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf.

 Wrth ddewis enghreifftiau ar gyfer y cymwyseddau, ystyriwch y canlynol;

 • Sicrhau y cyflwynir yr enghreifftiau mor gryno â phosibl a pheidio ag ysgrifennu mwy na nifer y geiriau a ganiateir (300 o eiriau ar gyfer pob cymhwysedd)
 • Drafftio mewn iaith glir sy'n ramadegol gywir, gan gynnwys y sillafu
 • Peidio â rhoi gormod o fanylion yn eich enghraifft, dim ond rhoi digon i ddangos tystiolaeth – sut y gwnaethoch ymgymryd â'r dasg; pam y dewisoch chi'n ffordd honno; a disgrifiad o unrhyw rwystrau a wynebwyd
 • Osgoi defnyddio jargon, byrfoddau a thermau arbenigol
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn nodi sut y gwnaethoch oresgyn unrhyw broblemau
 • Cofio cynnwys canlyniadau i ddangos sut yr oedd eich gweithredoedd yn effeithiol
 • Rhoi strwythur i'ch atebion, efallai y bydd y dull gweithredu STAR yn eich helpu i gyflwyno eich tystiolaeth drwy ddarparu strwythur a ffocws i'ch enghreifftiau. Mae'r dull gweithredu STAR yn cynnwys y canlynol

 Y sefyllfa – rhowch ddisgrifiad cryno o gyd-destun eich rôl

Y dasg - her, tasg neu swydd benodol a wynebwyd

Y cam gweithredu – yr hyn a wnaethoch, sut y gwnaethoch chi hynny a pham

Y canlyniad – y canlyniadau a'r hyn a gyflawnoch drwy eich gweithredoedd  

Elaine Dyer - elaine.dyer@gov.wales - 03000258952

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at framwaith cymwyseddau'r Gwasanaeth Sifil. Cysylltwch a'r Canolfan Cydwasanaethau (DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru) i ofyn am gopi electronig.

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.