Swydd Wag -- Prif Swyddog Digidol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
Uwch Wasanaeth Sifil 2
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae'r swydd yn un ar draws Cymru gyfan a Gall deiliad y swydd weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru, ond mae natur y swydd yn golygu y bydd angen i ddeiliad y swydd dreulio amser yng Nghaerdydd bob wythnos, a rhaid i un o'r diwrnodau hynny fod yn ddydd Gwener. Bydd disgwyl i chi deithio ar draws Cymru i gwrdd â rhanddeiliaid a staff y gyfarwyddiaeth sy'n gweithio ar wasgar.

Dyddiad Cau

11/03/20 11:35

Pwrpas y Swydd

Prif ddiben y swydd yw cyflwyno agenda Digidol, Data a Thechnoleg Llywodraeth Cymru. Mae'r Prif Swyddog Digidol yn atebol i'r Gweinidog Cyllid sydd â chyfrifoldeb trawslywodraethol am faterion digidol a data. Mae pob portffolio Gweinidogol yn cynnwys gwasanaethau digidol a data, ac mae'r Prif Swyddog Digidol yn helpu'r holl Weinidogion gydag elfennau digidol a data eu portffolio. Mae'r swydd yn cynnwys cyswllt uniongyrchol rheolaidd gyda Gweinidogion, gan adrodd yn uniongyrchol i'r Ysgrifennydd Parhaol.

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Proses Asesu

Bydd yr holl geisiadau ar gyfer y swydd wag hon yn ddienw yn y cam sifftio. Bydd y panel yn ystyried eich datganiad personol a'ch CV, ond dylai'r dogfennau hyn fod yn ddienw pan fyddwch yn cyflwyno eich cais.

Bydd yr ymgeiswyr sy'n cael eu rhoi ar y rhestr fer yn cael profion seicometrig ar-lein a fydd yn cynnwys rhesymeg rifyddol a geiriol a thrafodaeth gyda seicolegydd. Byddwch yn cael dolen at y profion ar-lein ymhen 10 diwrnod i'r cyfarfod llunio rhestr fer. Cynhelir y cyfarfod llunio rhestr fer ar 27 Mawrth 2020

Os ydych chi wedi cwblhau'r profion seicometrig ar-lein yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, ar gyfer swydd ar yr un radd, ni fydd angen ichi gwblhau'r profion hyn eto ar gyfer yr ymarfer recriwtio penodol hwn.

 

Ymarfer Ymgysylltu â Staff

Gofynnir i ymgeiswyr ar y rhestr fer gymryd rhan mewn ymarfer ymgysylltu â

staff ar 20 Ebrill 2020. Manylion i ddilyn. 

Briffiadau

Gall yr ymgeiswyr ddisgwyl mynychu cyfarfod un i un gyda Gweinidog Cabinet ar 23 Ebrill


Bydd y gweithgareddau uchod yn rhan o'r asesiad cyffredinol sydd ei angen ar gyfer yr ymarfer recriwtio hwn, yn ogystal â'r cyfweliad â'r panel dethol.

 

Cyfweliadau

Bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal ar 29 Ebrill 2020. Fe'u cynhelir yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Bydd y cyfweliadau yn para rhyw 45 munud.

Bydd y panel yn cael adborth ar ôl ichi gwblhau'ch profion seicometrig cyn ichi gael cyfweliad. Bydd eich cyfweliad yn seiliedig ar gymwyseddau a bydd yn ystyried sut y mae eich sgiliau a'ch profiad, fel yr amlinellwyd yn eich CV a'ch datganiad personol, yn diwallu gofynion y swydd hon. 

Os bydd gofyn i'r ymgeiswyr baratoi cyflwyniad ar gyfer eu cyfweliad, byddant fel arfer yn cael o leiaf wythnos o rybudd o'r testun. Nodwch, dylid gwneud cyflwyniadau hyn heb rannu taflenni a heb ddyfeisiau electronig, ond mae croeso ichi ddefnyddio cardiau atgoffa. 

Y panel dethol fydd:

  • Margaret Edwards, Comisiynydd y Gwasanaeth Sifil (Cadeirydd)
  • Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru
  • Peter Kennedy, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Corfforaethol, Llywodraeth Cymru
  • Caren Fullerton, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Sut i ymgeisio

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu'n Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r rheini a wneir yn Saesneg.

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy system ar-lein Llywodraeth Cymru a hynny ddim hwyrach na 4 Mawrth 2020. I wneud cais, gofynnir ichi gofrestru i gael cyfrif ar y system ymgeisio ar-lein gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost. Rydym yn argymell eich bod yn dewis cyfeiriad cyfrif e-bost nad oes gan neb arall fynediad ato, gan mai dyma fydd ein prif ddull o gyfathrebu gyda chi ynglŷn â’r broses ddethol.

Os oes gennych amhariad sy’n golygu na allwch wneud cais ar-lein, anfonwch neges e-bost at: SCSrecruitment@llyw.cymrui ofyn am fformat arall, neu i ofyn am addasiad rhesymol sy’n gysylltiedig ag amhariad, er mwyn cyflwyno'ch cais.

Gwybodaeth arall am y swydd

29/04/2020
Caren Fullerton - 03000253203 - caren.fullerton@gov.wales

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.