Swydd Wag -- Cynghorydd Technegol - Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol
Swyddog Gweithredol Uwch - £29,850 - £36,500
£29,850
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I’w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae'r Gangen Rheoli Llifogydd a'r Arfordir o fewn yr Is-adran Dŵr a Llifogydd ac mae ganddi nifer o brif feysydd o gyfrifoldeb gan gynnwys datblygu a gweithredu polisïau rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol, datblygu y broses o reoli rhaglen bwysig i gefnogi'r amcanion polisi hyn a darparu cyngor technegol ac arbenigedd ym maes risg llifogydd ac erydu arfordirol.

Dros gyfnod y Llywodraeth  hon, byddwn yn buddsoddi bron £300 miliwn (gan gynnwys cyllid Ewropeaidd) yn rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru gan ddiogelu miloedd o gartrefi.  Bydd £150 miliwn yn ychwanegol ar gael ar gyfer cynlluniau arfordirol drwy'r Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol o 2018.

Bydd y buddsoddiad yn cael ei ysgogi gan reoli risg fel a nodir yn ein Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru.  Mae'n dilyn bod Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn argymell symud oddi wrth adeiladu amddiffynfeydd yn unig i ddull o reoli risg gyda manteision ehangach a mwy cynaliadwy.

Prif bwrpas y swydd yw cefnogi rhaglen lifogydd Llywodraeth Cymru drwy werthuso achosion busnes ar gyfer cynlluniau rheoli llifogydd ac erydu arfordirol a sicrhau eu bod yn cael eu monitro yn effeithiol yn ystod y cynlluniau ac wedi'u cwblhau. Bydd deiliad y swydd yn rhoi cyngor ariannol i uwch-swyddogion ac Awdurdodau Lleol i alluogi Llywodraeth Cymru i helpu i ddarparu'r rhaglen lifogydd a datblygu polisi rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol a'r Strategaeth Genedlaethol.

Byddai deiliad y swydd yn gweithio ochr yn ochr â'r rhaglen bresennol a swyddogion polisi o fewn y tîm llifogydd gan gysylltu â Rheolwyr Cyllid Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflenwi'n llwyddiannus.

Byddant yn gwerthuso ceisiadau/cynlluniau ac yn rhoi cymorth technegol ychwanegol i'r Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol.

Prif dasgau

 • Asesu gwerthusiadau technegol ac economaidd o gynlluniau unigol ar gyfer llifogydd ac amddiffyn arfordirol
 • Monitro y broses o baratoi a datblygu y cynlluniau llifogydd ac arfordir i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rhaglen ac yn sicrhau'r canlyniadau
 • Rhoi cyfeiriad ac arweiniad i awdurdodau lleol ar y broses o wneud cais am grant.
 • Paratoi canllaw technegol/cyngor i Uwch Swyddogion a chefnogaeth i'r Swyddog Technegol Uwch wrth asesu cynlluniau risg llifogydd a pharatoi cynlluniau busnes.
 • Cynorthwyo gyda paratoi/datblygu y polisi Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol.
 • Gweithio gydag awdurdodau lleol a grwpiau arfordirol i gyflawni rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol, y rhaglen cyllid arloesol (arfordirol), cynlluniau gweithredu Rheoli Traethlin, a mentrau eraill.
 • Casglu gwybodaeth gadarn i ddangos cydymffurfedd ariannol ac amgylcheddol a chydraddoldeb.
 • Sicrhau bod y rhaglen yn dilyn dull o reoli risg fel a nodir yn y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru.
 • Chwilio am gyfleoedd ar gyfer cyllid partneriaeth a manteision lluosog ar gyfer cynlluniau o fewn y rhaglen. Gallai'r enghreifftiau gynnwys adfywio, seilwaith trafnidiaeth a chyfleustodau, twristiaeth, creu swyddi a gwella'r amgylchedd. 
 • Ni fydd deiliad y swydd yn gyfrifol am fod yn rheolwr llinell uniongyrchol ar y cychwyn. Er hynny, mae cyfle i fod yn rheolwr llinell.
 • Helpu gyda cofnodi y rhaglen a rheoli cyllideb.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd yn rhoi cyfle i staff gyda phrofiad technegol/peirianyddol i symud i'r maes gwaith pwysig hwn.   Her y swydd fydd datblygu, cynnal a defnyddio arbenigedd wrth ystyried agweddau technegol, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cynlluniau rheoli risg llifogydd a'r arfordir. Mae'n cynnig cyfle i weithio gyda sefydliadau allanol ledled Cymru i ddatblygu a gweithredu y rhaglen llifogydd a'r arfordir ac i gynrychioli Llywodraeth Cymru mewn grwpiau rhanddeiliaid. Bydd cyfle hefyd i fod yn rhan o waith datblygu polisi. Rhoddir cefnogaeth wrth dderbyn hyfforddiant a chyfleoedd datblygu perthnasol.

Dyddiad Cau

26/02/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Meini prawf penodol i'r swydd

 1. Mae'n hanfodol bod y cymhwyster priodol a pherthnasol gennych yn gysylltiedig â pheirianneg sifil, rheoli risg llifogydd neu arfordirol.   Byddai'n ddymunol i'r ymgeisydd fod neu anelu i fod yn aelod o gorff proffesiynol priodol.
 2. Y gallu i ddangos profiad technegol/peirianyddol sy'n berthnasol i brosiectau seilwaith neu reoli tir.
 3. Y gallu i ddangos dealltwriaeth o egwyddorion y broses gwerthuso prosiect sy'n gysylltiedig ag atebion peirianyddol.

Cymwyseddau

1. Gosod y Trywydd - Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl.

2. Ymwneud â Phobl - Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth

Meithrin cysylltiadau ag amrywiaeth o randdeiliaid i gefnogi’r broses o wireddu canlyniadau busnes

3. Gwireddu Canlyniadau - Cyflawni’n Brydlon

Cynllunio ymlaen llaw ond gan ailystyried llwythau gwaith a blaenoriaethau os bydd sefyllfaoedd yn newid neu os bydd y galwadau ar unigolion yn gwrthdaro

4. Gosod y Trywydd – Gweld y Darlun Cyflawn

Bod yn effro i faterion a thueddiadau newydd a allai effeithio ar eu gwaith eu hunain a’u tîm, neu a allai fod o fudd i’r gwaith hwnnw

Proses Asesu

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu rhidyllu, yna bydd yr ymgeiswyr llwyddianus yn cael gwahoddiad i gyfweliad.

Gwybodaeth arall

Tom McLean - Thomas.Mclean@gov.wales - 0300 025 8244

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.