Swydd Wag -- Cynghorydd Milfeddygol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Swyddfa’r Prif Swyddog Milfeddygol
Gradd 7 - £49,625 - £59,350
Yn ddibynnol ar brofiad
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
Canolfannau Asesu ar Ddydd Iau'r 21ain, Dydd Gwener yr 22ain a Dydd Llyn y 24ain o Chwefror

Pwrpas y swydd

 Mae Swyddfa’r Prif Swyddog Milfeddygol yn Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am godi'r safonau iechyd a lles ar gyfer pob anifail sy’n cael ei gadw yng Nghymru - anifeiliaid fferm, anifeiliaid sy’n gydymaith (anwes), anifeiliaid ym maes chwaraeon ac anifeiliaid sy’n gweithio. Prif Swyddog Milfeddygol Cymru yw pennaeth Swyddfa’r Prif Swyddog Milfeddygol.

 Yn unol â Strategaeth Iechyd a Lles Anifeiliaid Llywodraeth Cymru, prif amcanion Swyddfa’r Prif Swyddog Milfeddygol yw:

  •  Amddiffyn rhag gadael clefydau egsotig mewn anifeiliaid i mewn i’r wlad a lledaenu, a chynnal cyflwr o fod yn barod i ddelio ag unrhyw achosion;
  • Dilyn rhaglen i gael gwared â TB mewn Gwartheg;
  • Rheoli clefydau endemig; a
  • Hyrwyddo safonau uwch er mwyn gwella iechyd a lles anifeiliaid.

Bydd swydd y Cynghorydd Milfeddygol yn darparu cyngor milfeddygol i Lywodraeth Cymru, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, y Dirprwy Brif Swyddog Milfeddygol a thimau polisi ar faterion yn ymwneud â pholisi iechyd a lles anifeiliaid.   Bydd disgwyl i’r Cynghorydd Milfeddygol gyfrannu at waith tîm LlC o bedwar cynghorydd sy’n darparu cyngor a chefnogaeth filfeddygol ar symud amcanion polisi ymlaen.  

 Bydd y swyddog yn atebol i’r Dirprwy Brif Swyddog Milfeddygol.

 

Prif dasgau

Bydd y rôl yn darparu cyngor milfeddygol yn y meysydd canlynol mwy na thebyg:

  •  Twbercwlosis mewn gwartheg i helpu Rhaglen Cymru i Ddileu TB
  • Atal a rheoli clefydau
  • Ymateb mewn argyfwng i achosion o glefydau ecsotig a pharatoi cynlluniau wrth gefn
  • Lles anifeiliaid
  • Brexit

Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd gyfrannu i feysydd sy’n cyfateb i’w gryfderau, ei ddiddordebau a’i brofiad, a’r gofynion datblygu.

 

Bydd y tasgau allweddol yn cynnwys:

 Arwain o ran darparu cyngor milfeddygol allweddol i’r timau polisi yn Swyddfa’r Prif Swyddog Milfeddygol

 Darparu cymorth i’r Prif Swyddog Milfeddygol a’i Ddirprwy o ran darparu cyngor proffesiynol ar bolisi milfeddygol i Weinidogion a chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru

 Darparu swyddogaeth cwsmer deallus o ran cyngor a geisir yn allanol

 Darparu cymorth ac arweiniad i Grŵp Fframwaith Cymru ar Iechyd a Lles Anifeiliaid

 Cynrychioli Swyddfa’r Prif Swyddog Milfeddygol ar fyrddau perthnasol sy’n rhan o Lywodraeth Cymru a byrddau allanol partneriaid cyflenwi a rhanddeiliaid.

 Datblygu perthnasoedd gwaith cryf o fewn Llywodraeth Cymru a chyda rhanddeiliaid allweddol, yn cynnwys yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion

 Darparu cymorth ar draws tîm Cynghorwyr Milfeddygol Llywodraeth Cymru

 Ymgymryd â phrosiectau arbennig penodol yn ymestyn ar draws y Swyddfa gyfan, fel a bennir gan y Prif Swyddog Milfeddygol a’r Dirprwy.

 

Cyfleoedd datblygu

Caiff deilydd y swydd y cyfle i ddatblygu dealltwriaeth gref o sut mae’r Prif Swyddog Milfeddygol a’i thîm o gynghorwyr milfeddygol a swyddogion polisi yn y Swyddfa yn gyfrifol am godi’r safonau iechyd a lles i bob anifail sy’n cael ei gadw yng Nghymru. Bydd yn gyfle i ddysgu a bod yn rhan o'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn datblygu polisi, i weithio gyda Gweinidogion a bod ar flaen y gad yn hyrwyddo iechyd a lles anifeiliaid ar draws Cymru.

Dyddiad Cau

31/01/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn y Gymraeg
Deall darnau o sgwrs sylfaenol
Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau pob dydd

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

1. Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Dadansoddi a gwerthuso data o wahanol ffynonellau er mwyn pennu manteision ac anfanteision a phennu risgiau, gan wneud penderfyniadau priodol.

2. Arwain a Chyfathrebu - Ymwneud yn hyderus â rhanddeiliaid a chydweithwyr ar bob lefel i ennyn ymrwymiad at gyrraedd nodau.

3. Newid a Gwella - Sylwi ar arwyddion bod pethau’n mynd o chwith ac ymateb yn gadarn i heriau mawr rhag cyflenwi.

4. Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth - Sicrhau bod partneriaid yn cael eu cynnwys yn y broses o wireddu canlyniadau busnes, drwy gydweithredu mewn ffordd sy’n sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer y cyhoedd.

Meini Prawf Penodol i'r Swydd 

1. Ymrwymiad i roi egwyddorion meddygaeth filfeddygol wladol ar waith.

2. Gwybodaeth drylwyr o’r fframwaith cyfreithiol/rheoleiddiol cenedlaethol a rhyngwladol, fel sy’n berthnasol i’r rôl.

3. Dealltwriaeth ymarferol o'r ystod o faterion sy’n gysylltiedig â datblygu tystiolaeth a gwybodaeth ym maes gwyddoniaeth filfeddygol.

 

Proses Asesu

Ar hyn o bryd mae un swydd Cynghorydd Milfeddygol yn wag. Fodd bynnag, efallai y cedwir rhestr wrth gefn os daw unrhyw swyddi pellach i Gynghorwyr Milfeddygol ar gael yn y 12 mis nesaf.

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus ar ôl y cam sifftio eu gwahodd i ganolfan asesu. Bydd y ganolfan asesu yn golygu proses dri cham, yn cynnwys ymarferiad ysgrifenedig, dadansoddiad ac ymarferiad cyflwyno, a chyfweliad. Mae'r asesiadau hyn wedi’u cynllunio i brofi eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ar gyfer y rôl Gradd 7. Bydd y broses asesu yn para 3 awr yn fras.


 

Gwybodaeth arall

Kelly Nicholls - Kelly.Nicholls003@gov.wales - 03000 252077 Richard Griffiths - Richard.griffiths3@gov.wales - 03000 255017

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.