Swydd Wag -- Dylunydd Profiad Defnyddiwr (UX)

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Swyddfa’r Prif Weinidog a Brexit
Y Tîm Digidol Corfforaethol
Swyddog Gweithredol Uwch - £29,850 - £36,500
£29,850 to £36,500
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Caerdydd
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Llywodraeth Cymru wrth inni ddiweddaru'r ffordd rydym yn datblygu ein gwasanaethau ar-lein.

Fel Dylunydd Profiad Defnyddiwr, byddwch yn cyflawni tasgau cymhleth ac yn eu trawsnewid yn ddyluniadau sy'n hawdd eu deall a'u defnyddio, i bobl a fydd yn eu defnyddio am y tro cyntaf ac arbenigwyr.

Byddwch yn helpu i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud y mwyaf o'i gwefannau a gwasanaethau ar-lein ac yn cael cyfle i'w treialu gyda'r defnyddwyr.

Prif dasgau

  • Dilyn dull Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr i ddeall anghenion defnyddwyr ac ymchwilio i ddod o hyd i atebion
  • Dylunio cydrannau, patrymau, cynlluniau a theithiau’r defnyddiwr sy’n effeithiol ar gyfer ystod o wasanaethau ar-lein
  • Creu prototeipiau rhyngweithiol a defnyddio proses o iteru cyflym gan ddefnyddio pecynnau codio a dylunio
  • Cymryd rhan mewn ymchwil gan ddefnyddwyr a gweithgareddau profi defnyddioldeb
  • Rhoi cyngor i gleientiaid ar arferion gorau o ran profiad y defnyddiwr a saernïaeth gwybodaeth
  • Gweithio mewn amgylchedd tîm gan fodloni prosesau a methodoleg y Tîm Dylunio Rhyngweithio
  • Rhoi cyngor creadigol a syniadau ymarferol ar gyfer gwella gwasanaethau digidol a gwefannau sy’n bodoli eisoes

Cyfleoedd datblygu

Mae hon yn rôl heriol ond yn un sy'n cynnig boddhad mewn maes sy'n datblygu'n gyson. Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i feithrin sgiliau yn y meysydd dylunio rhyngweithio a disgyblaethau digidol ehangach.

Dyddiad Cau

11/02/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

1. User focus: You know how to collaborate with user researchers and can represent users internally. You understand the difference between user needs and the desires of the user. You can champion user research to focus on all users. You can prioritise and define approaches to understand the user story, guiding others in doing so. You can offer recommendations on the best tools and methods to be used.

(Saesneg yn Unig: Digital, Data and Technology Capability Framework Llywodraeth y DU)

2. Gwneud Penderfyniadau Effeithiol: Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl.

3. Digital perspective: You are responsive to changes in technology, adapting your approach accordingly. You can make decisions to meet user needs in the government context. You understand the importance of assisted digital and can design services and make decisions to meet users needs. 

(Saesneg yn Unig: Digital, Data and Technology Capability Framework Llywodraeth y DU)

4. Arwain a Chyfathrebu: Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy’n ennyn diddordeb gyda phob rhanddeiliad a dal eu tir pan fo angen


Meini Prawf Penodol i'r Swydd

1. Yn gallu dangos bod ganddynt hanes blaenorol o ddylunio gwasanaethau ar-lein a/neu safleoedd yn dilyn dull Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr. Rhowch enghreifftiau fel tystiolaeth o hyn gan gynnwys urls.

2. Yn hyddysg ac yn meddu ar brofiad mewn creu prototeipiau drwy godio â llaw ac wrth ddefnyddio pecynnau dylunio fel Sketch, Adobe Creative Suite, Invision ac Axure. Rhowch enghreifftiau fel tystiolaeth o hyn gan gynnwys urls.

3. Profiad o ddarganfod, dadansoddi a deall ymddygiad defnyddwyr mewn perthynas â gwefannau drwy ddulliau, gweithgareddau neu becynnau. Rhowch enghreifftiau fel tystiolaeth o hyn gan gynnwys urls.

Proses Asesu

Bydd ymgeiswyr a fydd yn llwyddo yn y sifft yn mynd ymlaen i gael cyfweliad. Bydd gliniadur ar gael i ymgeiswyr yn y cyfweliad er mwyn iddynt allu rhoi tystiolaeth weledol wrth ateb y cwestiynau.

Fel rhan o'r broses gyfweld, gofynnir i ymgeiswyr roi cyflwyniad 10 munud a fydd yn asesu'r maen prawf penodol i'r swydd cyntaf. Bydd pwnc y cyflwyniad yn cael ei gadarnhau yn y gwahoddiad i gyfweliad.

 

Gwybodaeth arall

Timothy Andrews - timothy.andrews@gov.wales - 0300 025 3012

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.