Swydd Wag -- Rheolwr Tîm – Arolygu Gofal Plant a Chwarae

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
AGC - Tîm Arolygu Gofal Plant a Chwarae
Prif Swyddog Gweithredol - £38,355 - £45,850
Gellir ystyried cyflog cychwynnol o hyd at bwynt 3 (£42,690) ar gyfer ymgeiswyr eithriadol
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Lleoliad arall
Methyr Tudful
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant. Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru. Mae arolygu a gorfodi yn swyddogaethau allweddol er mwyn darparu gwasanaethau rheoleiddiedig diogel ac o ansawdd uchel i ddinasyddion Cymru.

Prif dasgau'r Rheolwr Tîm – Arolygu Gofal Plant a Chwarae, yw rheoli tîm o rhwng 6 ac 8 Arolygydd Rheoleiddio er mwyn sicrhau bod gwasanaethau gofal plant a chwarae rheoleiddiedig a ddarperir yn darparu gofal diogel o ansawdd da, ac yn annog ac yn ysgogi gwelliant. Bydd y Rheolwr Tîm yn cynorthwyo ac yn cefnogi'r Uwch Reolwr gyda'r gwaith o reoli'r gwasanaeth yn effeithiol, yn amserol ac yn effeithlon.

Bydd Rheolwyr Tîm yn atebol i Uwch Reolwr. Bydd ganddynt rôl bwysig i'w chwarae er mwyn sicrhau y caiff cyfrifoldebau craidd AGC eu cyflawni'n effeithiol ac yn amserol ym mhob agwedd ar wasanaethau gofal plant a chwarae yng Nghymru.

Prif dasgau

 • Rheoli tîm o Arolygwyr Rheoleiddio yn effeithiol o ddydd i ddydd.
 • Sicrhau y darperir sesiynau goruchwylio myfyriol rheolaidd i arolygwyr dynodedig ac y caiff eu perfformiad ei reoli'n effeithiol.
 • Hyrwyddo a chyfrannu at ymwreiddio'r defnydd o systemau digidol a TGCh yn AGC.
 • Cefnogi datblygiad staff y tîm drwy roi hyfforddiant sefydlu, sesiynau briffio a gweithredu fel mentor neu hyfforddwr gydag arolygwyr rheoleiddio a nodir ac aelodau o'r staff. Monitro ac arsylwi ar ymarferion arolygu er mwyn nodi a rhannu arfer da a meysydd i'w datblygu'n broffesiynol.
 • Bod yn gyfrifol am ddyrannu gwaith i arolygwyr dynodedig yn amserol ac yn effeithlon, yn unol â phrosesau a gofynion sefydliadol.
 • Helpu'r Uwch Reolwr a'r Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae i gyfrannu at y gwaith o sicrhau ymatebion amserol a chyflawn i bob sylw, canmoliaeth a chwyn, a cheisiadau'r Ddeddf Diogelu Data yn unol â phrosesau a gofynion sefydliadol.
 • Gwneud penderfyniadau rheoli achosion a gorfodi yn unol â'r dyletswyddau dirprwyedig a nodir yng nghanllaw sicrhau gwelliant a gorfodi AGC.
 • Gweithio'n agos gydag uwch reolwyr mewn timau Arolygu Awdurdodau Lleol i rannu gwybodaeth.
 • Bod yn gyfrifol am reoli gweithgareddau rheoleiddio a pherfformiad drwy gyfrannu'n effeithiol at ddewis, recriwtio a sefydlu staff.
 • Goruchwylio trefniadau ar gyfer atebolrwydd a chydymffurfiaeth â safon ac ansawdd pob gweithgaredd arolygu a rheoleiddio Gofal Plant a Chwarae fel rheolwr llinell o ddydd i ddydd.
 • Bod yn rheolwr llinell cryf a gweladwy i arolygwyr rheoleiddio gan ddangos ymrwymiad personol i werthoedd a nodau'r sefydliad ar bob lefel o weithgarwch.
 • Bod yn gyfrifol am hyrwyddo diwylliant o wellaint parhaus, lle caiff materion amrywiaeth a chydraddoldeb eu hystyried yn llawn a'u hintegreiddio mewn ymarfer rheoleiddio, a gweithredu fel hyrwyddwr newid fel sy'n ofynnol gan y sefydliad.
 • Bod yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru yn y maes cyfrifoldeb.
 • Helpu i gynnal archwiliadau ac adolygiadau sicrhau ansawdd yn ôl y gofyn.
 • Helpu arolygwyr gyda gweithgarwch arolygu cymhleth a heriol yn ôl y gofyn.
 • Bod yn gyfrifol am gysylltu â'r rheoleiddwyr eraill, gan gynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru, yr heddlu ac arolygiaethau eraill, er mwyn cefnogi proses reoleiddio effeithiol.  
 • Bod yn gyfrifol am gysylltu ag awdurdodau lleol mewn perthynas â materion diogelu a materion perthnasol eraill.
 • Ystyried cynrychiolaethau yn unol â'r rota y cytunwyd arno.
 • Casglu a darparu tystiolaeth i wrandawiadau'r Tribiwnlys Safonau Gofal, a bod yn bresennol ynddynt.
 • Helpu'r Uwch Reolwr Gofal Plant a Chwarae i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau polisi perthnasol ac arfer gorau mewn meysydd a nodir a rhannu'r wybodaeth hon â chydweithwyr.
 • Gweithio'n agos â rheolwyr tîm yn y timau cofrestru a gorfodi i rannu gwybodaeth a fydd yn llywio penderfyniadau.
 • Cymryd cyfrifoldeb am reoli eich perfformiad a'ch datblygiad proffesiynol eich hun, gan gynnwys sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau polisi a deddfwriaethol perthnasol a manteisio ar gyfleoedd datblygu priodol yn unol â phroses rheoli perfformiad Llywodraeth Cymru ac ar ôl trafod ag Uwch Reolwr – Arolygu Gofal Plant a Chwarae.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd hon yn cynnig y cyfle i weithio mewn sefydliad dynamig sy'n hyrwyddo gwelliannau mewn gofal cymdeithasol drwy ddull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y dinesydd.

Dyddiad Cau

31/01/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau

 • Gosod y Trywydd - Gweld y Darlun Cyflawn: Ceisio deall sut y mae’r gwasanaethau, y gweithgareddau a’r strategaethau yn y maes yn ategu ei gilydd i greu gwerth am arian ar gyfer y cwsmer/defnyddiwr
 • Gosod y Trywydd - Gwneud Penderfyniadau Effithiol: Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl.
 • Ymwneud â Phobl - Arwain a Chyfathrebu: Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy’n ennyn diddordeb gyda phob rhanddeiliad a dal eu tir pan fo angen.
 • Gwireddu Canlyniadau - Cyflawni'n Brydlon: Cynllunio ymlaen llaw ond gan ailystyried llwythau gwaith a blaenoriaethau os bydd sefyllfaoedd yn newid neu os bydd y galwadau ar unigolion yn gwrthdaro

Meini Prawf Penodol i'r Swydd

 1. Cymhwyster gofal cymdeithasol cydnabyddedig megis Diploma mewn gwaith cymdeithasol (neu gymhwyster Gofal Cymdeithasol Cymru cyfatebol), gradd mewn astudiaethau blynyddoedd cynnar/plentyndod, gradd addysgu, cymhwyster TAR gyda gradd berthnasol neu Ddiploma Lefel 5 mewn Arwain Gofal Plant ynghyd â phrofiad ôl-gymhwyso perthnasol o weithio mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol ar gyfer plant.
 2. Profiad o arwain, rheoli a datblygu tîm yn effeithiol.
 3. Tystiolaeth o arwain a llywio'r gwaith o wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion a bodloni gofynion amrywiol defnyddwyr gwasanaethau/cwsmeriaid/defnyddwyr.

Proses Asesu

Bydd ymgeiswyr yn mynd drwy broses sifftio yn y lle cyntaf yn seiliedig ar fanylion y swydd. Yna bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd sy'n llwyddiannus yn y cam sifftio ddod i gyfweliad. Bydd y cyfweliad yn dechrau gyda chyflwyniad 10 munud a rhoddir 30 munud i'r ymgeisydd baratoi cyn y cyfweliad. Darperir pwnc y cyflwyniad ar y diwrnod.

Gwybodaeth arall

Mae lwfans o £1,000 y flwyddyn ar gael os ydych yn defnyddio eich car eich hun ac yn teithio dros 2,000 o filltiroedd statudol y flwyddyn.
Louise Morgan - 03000 255175 - louise.morgan1@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.