Swydd Wag -- Arolygydd Safleoedd y Goron

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Diogelwch Cymunedol
Prif Swyddog Gweithredol - £38,355 - £45,850
£42,690 (pwynt 3 o'r raddfa)
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Cymru gyfan
Mae ‘Cymru gyfan’ yn golygu bod hyblygrwydd o ran ble gall y swydd gael ei lleoli. Mae hyn yn ddibynnol ar anghenion y busnes.  Mae rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar gael ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Nodwch, nid yw bob amser yn bosib i ganiatáu cais am leoliad swyddfa penodol, ond fe fyddwn yn ystyried pob cais.
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae Llywodraeth Cymru'n cynnig cyfle ar gyfer swyddog diogelwch tân cymwysedig a phrofiadol. 

Mae gan Arolygydd Safleoedd y Goron awdurdod i orfodi Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 (y ‘Gorchymyn Diogelwch Tân’) yn yr holl safleoedd sydd ym mherchnogaeth neu ym meddiannaeth y Goron yng Nghymru (ac eithrio safleoedd y Weinyddiaeth Amddiffyn). Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth eang o safleoedd, gan gynnwys Adeiladau Cyhoeddus, swyddfeydd, depos a warysau, adeiladau treftadaeth a safleoedd gwarchodol – mae'r un olaf o'r rhain yn achosi risgiau penodol a chymhleth o ran diogelwch tân.  Mae hwn yn gyfle ardderchog i'r ymgeisydd cywir weithio wrth galon y Llywodraeth gan ysgwyddo cyfrifoldebau allweddol dros ddiogelwch tân yn safleoedd y Goron ledled Cymru.  Bydd y rôl hefyd yn cynnig y cyfle i weithio ar ystod ehangach o bolisi diogelwch tân fel cynghorydd, gan ddelio â materion megis diwygio'r Gorchymyn Diogelwch Tân. 

Bydd y swydd yn cwmpasu holl safleoedd y Goron ledled Cymru.

Prif dasgau

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli'r rhaglen arolygu a sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n cadw cronfa ddata gyflawn o wybodaeth am safleoedd. 

Bydd yr arolygydd yn adrodd i Gynghorydd Tân ac Achub Cynorthwyol Llywodraeth Cymru ac yn ffurfio cysylltiadau agos â chydweithwyr perthnasol yn Llywodraeth Cymru. 

Rydym yn chwilio am unigolyn llawn cymhelliant sy'n gallu gweithio ar ei fenter ei hun ac sydd â llwyddiant blaenorol ym maes Diogelwch Tân mewn Busnesau. 

Mae'r dyletswyddau'n amrywiol ac yn cynnwys:

 1. Rheoli rhaglen sy'n seiliedig ar risg o arolygiadau o safleoedd y Goron - trwy weithio ar safleoedd ac adolygiadau pen bwrdd, ac archwilio ac arolygu safleoedd ledled Cymru at ddibenion asesu cydymffurfiad â'r Gorchymyn Diogelwch Tân.
 2. Archwilio trefniadau rheoli diogelwch tân adrannol Adeiladau'r Goron.
 3. Mynd ar drywydd ac ymchwilio i ddigwyddiadau tan yn safleoedd y goron, yn aml fel rhan o dîm ar y cyd â swyddogion y Gwasanaeth Tân ac Achub y digwyddodd y digwyddiad yn eu hardal. 
 4. Cymryd camau gorfodi priodol o dan y gorchymyn yn unol â pholisi ac egwyddorion gorfodi da a nodir yng Nghod y Rheoleiddwyr.
 5. Darparu cyngor ac arweiniad (trwy gyfarfodydd a chyflwyniadau, yn ôl yr angen) i'r holl randdeiliaid ynghylch diogelwch tân mewn safleoedd penodol a safleoedd y Goron yn gyffredinol.
 6. Cydweithio â gwasanaethau tân ac achub, awdurdodau gorfodi eraill, cyrff statudol ac eraill lle mae angen cydweithio, er mwyn hybu cysondeb, ac at ddibenion cyfnewid gwybodaeth.
 7. Gweithio gyda phersonél o wasanaethau tân ac achub sy'n helpu gydag arolygiadau o safleoedd gwarchodol a'u harwain.
 8. Cydweithio ag Arolygwyr safleoedd y Goron o awdurdodaethau eraill i sicrhau y caiff gwybodaeth ac arferion da eu rhannu.
 9. Cwblhau a diweddaru ffurflenni sy'n seiliedig ar risg, a chadw cofnod o weithgarwch.
 10. Llunio ystod o adroddiadau, drafftio llythyrau a hysbysiadau a rhoi cymorth cyffredinol fel y bo'n briodol.
 11. Darparu cyngor technegol am ddiogelwch tân yn gyffredinol, a chyfrannu at ddiwygio polisi a'r gyfraith mewn perthynas â diogelwch tân ac atal tân. Yn arbennig, bydd hyn yn cynnwys diwygio'r Gorchymyn Diogelwch Tân yng ngoleuni tân Tŵr Grenfell.
 12. Sicrhau bod gwybodaeth am ddiogelwch tân yn dal yn gyfoes, trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus, o leiaf digon i fodloni gofynion Sefydliad y Peirianwyr Tân neu sefydliad tebyg.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar wybodaeth gadarn am ddeddfwriaeth diogelwch tân a gorfodi yn seiliedig ar risg, (gan gynnwys egwyddorion asesu'r risg o dân) a gallu dangos yr wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i allu delio ag atebion diogelwch tân.  

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau trefnu a rhyngbersonol ardderchog, gallu gweithio i derfynau amser tynn, gweithio ar eu menter eu hunain, yn ogystal â chydweithio'n rheolaidd â Changen Gwasanaethau Tân Llywodraeth Cymru.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd yn cynnig cyfle ardderchog i weithio o fewn amgylchedd cenedlaethol safleoedd y Goron, sy'n amrywio o safleoedd y llywodraeth ganolog i leoedd unigryw o dreftadaeth genedlaethol. Mae hyn hefyd yn cynnwys safleoedd gwarchodol sy'n achosi risgiau penodol a chymhleth o ran diogelwch tân.  Bydd y rôl hefyd yn cynnig y cyfle i weithio ar ystod ehangach o bolisi diogelwch tân fel cynghorydd, gan ddelio â materion megis diwygio'r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân).

Dyddiad Cau

24/01/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Meini Prawf Penodol i'r Swydd:

 1. Gwybodaeth arbenigol am Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.
 2. Profiad o archwilio ac arolygu safleoedd gan gydymffurfio â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 
 3. Profiad o ddarparu cyngor a chanllawiau ar ddiogelwch tân mewn adeiladau.

Cymwyseddau:

 • Bod yn effro i faterion a thueddiadau newydd a allai effeithio ar eu gwaith eu hunain a’u tîm, neu a allai fod o fudd i’r gwaith hwnnw
 • Meithrin cysylltiadau ag amrywiaeth o randdeiliaid i gefnogi’r broses o wireddu canlyniadau busnes
 • Gwneud penderfyniadau pan fo angen, hyd yn oed os ydynt yn rhai anodd neu amhoblogaidd
 • Bod yn barod i rannu adnoddau er mwyn helpu â gwaith sydd â mwy o flaenoriaeth iddo, gan fod yn ymarferol a chefnogi nodau cyffredin y sefydliad

Proses Asesu

Bydd y broses yn cynnwys sifft papur syml, gan symud ymlaen i gyfweliad ar gyfer y ceisiadau llwyddiannus (ni fydd angen cyflwyniad).

Gwybodaeth arall

Steve Pomeroy - Steve.pomeroy@gov.wales - 0300 062 8219

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.