Swydd Wag -- Cynghorydd Cadwraeth a Chasgliadau

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
CyMAAL (Amgueddfeydd, Y Celfyddydau, Archifau a Llyfrgelloedd)
Swyddog Gweithredol Uwch - £29,850 - £36,500
£29,850
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Y Canolbarth, Cymru gyfan
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Diben y swydd yw bod yn gynghorydd arbenigol ar faterion casgliadau a chadwraeth i amgueddfeydd, gwasanaethau archifau a llyfrgelloedd lleol, nad oes gan lawer ohonynt fynediad at arbenigedd cadwraeth arbenigol, ac i roi cymorth iddynt a'u galluogi i gyrraedd safonau proffesiynol. Bydd deiliad y swydd hefyd yn rhoi cyngor arbenigol i gydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, ac yn cyfrannu at ddatblygu polisi a strategaeth yn ymwneud â chasgliadau.

Prif dasgau

 • Rhoi cymorth i'r sector ynghylch cadwraeth a rheoli casgliadau i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru
 • Rhoi cyngor pwrpasol i wasanaethau amgueddfeydd ac archifau yn ymwneud â cheisiadau ar gyfer Achredu Gwasanaethau Amgueddfeydd ac Archifau; ac i weithio gyda chydweithwyr i adolygu ac asesu ceisiadau ar gyfer Achredu Gwasanaethau Amgueddfeydd ac Archifau.
 • Cydweithio'n agos â'r Swyddog Datblygu Gweithlu a Sgiliau i ddarparu a/neu gomisiynu digwyddiadau a gweithgareddau hyfforddiant arbenigol mewn perthynas â rheoli casgliadau a gofalu amdanynt i staff a gwirfoddolwyr
 • Cyfrannu at ddatblygu polisi a strategaeth reoli a gofalu am gasgliadau yn y dyfodol, gan gynnwys comisiynu prosiectau ymchwil a gwerthuso a datrysiadau storio
 • Rheoli a gweinyddu partneriaeth Llywodraeth Cymru a’r Ymddiriedolaeth Gadwraeth Llawysgrifau Cenedlaethol, a chynghori ar faterion cyllido eraill yn ôl y gofyn
 • Meithrin a chynnal rhwydwaith o gysylltiadau yng Nghymru a thu hwnt ac i hwyluso cyfnewid a rhannu gwybodaeth mewn perthynas â rheoli casgliadau a gofalu amdanynt, gan weithio fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer materion casgliadau yn Llywodraeth Cymru, a chynrychioli Llywodraeth Cymru ar gyrff y sector a gweithgorau proffesiynol
 • Cefnogi gweinyddu cynlluniau eiddo diwylliannol y Llywodraeth yng Nghymru e.e. Cynllun Indemniad y Llywodraeth, cynlluniau Derbyn Eitemau yn Lle Treth a Rhoddion Diwylliannol, ac Esemptiad Amodol (bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu)
 • Paratoi cyngor i weinidogion, ffurflenni corfforaethol ac ymatebion i ohebiaeth Gweinidogion a gohebiaeth arall sy'n ymwneud â materion casgliadau, a mynychu ymweliadau Gweinidogion
 • Cynnal gweithgareddau proffesiynol priodol i gynnal statws y gwarchodwr achrededig
 • Gweithio fel rheolwr llinell yn ôl y gofyn a chyfrannu at reoli'r tîm
 • Dyletswyddau eraill, fel y cytunwyd, yn ôl y gofyn sy'n addas i'r swydd a'r radd hon

Cyfleoedd datblygu

Mae hon yn rôl ddiddorol, gyffrous a gwerth chweil sy'n gofyn llawer, ar gyfer gwarchodwr cymwys. Mae'n cynnig cyfle i weithio â gwasanaethau llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau lleol ledled Cymru, nad oes gan lawer ohonynt fynediad i wasanaethau cadwraeth mewnol, a’u cefnogi i sicrhau safonau uchel o ran rheoli casgliadau a gofalu amdanynt, a bodloni gofynion safonau proffesiynol gan gynnwys Achredu Gwasanaethau Amgueddfeydd ac Archifau.  Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i gysylltu ag amrywiaeth o wasanaethau lleol ac mae gan bob un ohonynt gasgliadau unigryw ac amrywiol, ac i feithrin profiad eang o'r heriau a wynebir gan y sefydliadau hyn wrth ofalu am eu casgliadau. 

Mae'r rôl hefyd yn cynnig y cyfle i gyfrannu at ddatblygu polisi Llywodraeth Cymru o ran casgliadau ar gyfer y sector amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd, ac ennyn profiad o reoli cynlluniau eiddo diwylliannol ar draws y DU.  

Dyddiad Cau

20/01/20 16:00

Hyderus o ran Anabledd

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, sy'n cydnabod bod rhwystrau mewn cymdeithas yn gweithredu mewn modd sy'n analluogi pobl sydd â nam neu gyflwr iechyd, neu sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau fel y gall pawb (neu'r rheini sy’n aelodau posibl o staff) berfformio ar eu gorau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio'r diffiniad meddygol o anabledd ("nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd").

Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un sy'n anabl os bydd ei gais yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae bodloni’r ‘meini prawf sylfaenol’ yn golygu bod yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth yn eich cais i ddangos eich bod yn bodloni’r lefel ofynnol ar gyfer pob cymhwysedd. Mae’n rhaid ichi hefyd feddu ar unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiadau sydd wedi eu nodi fel rhai hanfodol. Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl anabl ac i hwyluso datblygiad eu gyrfa.

Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, ac yn dymuno trafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, neu drafod sut y byddem yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch DesgCymorthCydwasanaethau@llyw.Cymru cyn gynted â phosibl, a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac i ateb eich cwestiynau.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydliad dwyieithog, ac mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad i ni.  Rydym yn annog ac yn cefnogi staff i ddysgu, datblygu a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Ddim yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r gwaith hwn

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwysedday:

 1. Newid a Gwella - Mynd ati i annog awgrymiadau gan amrywiaeth eang o ffynonellau a rhanddeiliaid, a’u defnyddio i ddylanwadu ar eu syniadau eu hunain
 2. Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Nodi amrywiaeth eang o ffynonellau gwybodaeth berthnasol a dibynadwy a chydnabod, lle bo hynny’n angenrheidiol, fod angen casglu data newydd o ffynonellau mewnol ac allanol
 3. Arwain a Chyfathrebu - Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy’n ennyn diddordeb gyda phob rhanddeiliad a dal eu tir pan fo angen
 4. Arwain a Chyfathrebu - Arddangos brwdfrydedd a bwrlwm am eu gwaith ac annog eraill i wneud yr un peth

Meini Prawf Penodol i'r Swydd:

 1. Cymhwyster proffesiynol cydnabyddedig a pherthnasol mewn cadwraeth erbyn i chi ddechrau, ac wedi ennill neu fod yn barod i ennill y cymhwyster Achredu Proffesiynol Gwarchodwyr-Adnewyddwyr (PACR), a weinyddir gan Icon
 2. Profiad proffesiynol diweddar mewn rôl rheoli casgliadau/gofalu am gasgliadau
 3. Profiad o ddatblygu a gweithredu polisïau a strategaethau rheoli casgliadau / gofalu am gasgliadau ar gyfer sefydliadau diwylliannol

Proses Asesu

Gwybodaeth arall

Mary Ellis - mary.ellis@gov.wales - 0300 062 2105

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.