Swydd Wag -- Awdurdod Cyllid Cymru - Swyddog Cyllid x5

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol
Awdurdod Cyllid Cymru
Band Rheoli 3 - £23,625 - £27,400
£23,625
Amser llawn (croesewir geisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rhannu'r swydd)
Parhaol
Y De-ddwyrain, Lleoliad arall
Canolfan QED, Trefforest
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae Awdurdod Cyllid Cymru yn chwilio am bump Swyddog Cyllid i lenwi rolau allweddol, sef cyflawni prosesau cyllid o fewn Awdurdod Cyllid Cymru er mwyn sicrhau bod taliadau a derbyniadau yn cael eu prosesu’n effeithlon ac yn brydlon a bod targedau a bennwyd yn cael eu cyflawni.   Bydd cyfle i'r ymgeiswyr llwyddiannus roi cymorth a chefnogaeth i’r Uwch Reolwyr Cyllid yng nghyswllt systemau Cyllid Treth a Chyllid Corfforaethol y Gangen.

Gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddisgwyl ymuno â sefydliad newydd a chyffrous. Sefydlwyd Awdurdod Cyllid Cymru yn Hydref 2017 fel adran anweinidogol gyntaf Llywodraeth Cymru, a bydd yn gweithredu ei bwerau datganoledig newydd i gasglu'r trethi Cymreig cyntaf mewn 800 mlynedd – sef y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi – gan gynhyrchu'r incwm i ariannu ein gwasanaethau cyhoeddus Cymreig yn uniongyrchol. Gan fod y tîm rydych chi’n ymuno ag ef yn newydd, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle unigryw i fod yn rhan o greu prosesau a systemau newydd ond bydd y swydd hefyd yn galw am hyblygrwydd a dawn i ganfod atebion.

Prif dasgau

Mae'r tasgau y bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn debygol o ymgymryd â nhw yn cynnwys y canlynol:

 • Cofnodi dogfennau Cyfrifon Taladwy a Chyfrifon Derbyniadwy ar y system gyllid o fewn 1 diwrnod i'w derbyn. 
 • Paru anfonebau Cyfrifon Taladwy â derbyniadau Archebion Prynu ar y system gyllid o fewn 1 diwrnod i'w derbyn. 
 • Paratoi cysoniadau banc dyddiol.
 • Paratoi ffeiliau ar gyfer eu llwytho i fyny i'r dyddlyfr taliadau. 
 • Prosesu derbyniadau siec a derbyniadau arian parod yn brydlon a’u dyrannu’n briodol ar y system gyllid.
 • Helpu rheolwyr i reoli arian parod sydd heb gael ei ddyrannu.
 • Helpu rheolwyr i ddelio â cheisiadau Archwiliad.
 • Rhoi cymorth i reolwyr gyda’r broses Cynnal Cwsmeriaid a Fendwyr.
 • Prosesu anfonebau ‘digartref’ yn brydlon gan sicrhau bod yr ymholiad yn cael ei godi gyda'r cyflenwr a/neu'r adran sydd wedi'i awdurdodi ar y diwrnod y maent yn cyrraedd.   
 • Anfon anfonebau a hysbysiadau yn atgoffa cwsmeriaid eu bod ar ei hôl hi gyda thalu cyfrif.
 • Anfon slipiau talu at fendwyr. 
 • Rheoli pob dogfen sy'n dod i law neu sy’n cael ei hanfon allan ar y diwrnod y caiff ei derbyn.
 • Sicrhau bod pob dogfen ariannol yn cael ei sganio, ei storio a’i ffeilio yn unol â gofynion Awdurdod Cyllid Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.
 • Dyletswyddau swyddfa cyffredinol sy’n berthnasol i holl brosesau cangen gyllid Awdurdod Cyllid Cymru.
 • Rhoi cefnogaeth weinyddol i’r Cyfrifydd Rheoli, y Rheolwr Dyledion a'r Rheolwr Cysoniadau Banc yn ôl y galw.  
 • Helpu i baratoi ffurflenni TAW chwarterol. 
 • Helpu gyda gofynion y busnes o ran y llif arian a ragwelir.  

Cyfleoedd datblygu

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gael profiad cyfrifyddu ymarferol ac, i'r rheiny sydd heb gymhwyster ar hyn o bryd, cyfle i ennill cymhwyster AAT wedi'i gyllido’n llawn.    

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cefnogaeth a chymorth llawn i symud ymlaen yn eu gyrfa o fewn Proffesiwn Cyllid y Llywodraeth.  

Dyddiad Cau

30/01/18 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Dymunol
Dim sgiliau
Dim sgiliau
Dim sgiliau
Dim sgiliau

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

 • Gosod y Trywydd - Gwneud Penderfyniadau Effeithiol - Siarad â’r bobl berthnasol er mwyn cael yr wybodaeth fwyaf cywir a chael cyngor pan na fyddant yn siwˆr sut i symud ymlaen

 • Ymwneud â Phobl - Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth - Annog gwaith tîm, gan newid dulliau gweithio er mwyn hwyluso cydweithredu er lles gwaith y tîm

 • Gwireddu Canlyniadau - Sicrhau Gwerth am Arian - Sicrhau y glynir at weithdrefnau ac arferion rheoli cydnabyddedig

 • Gwireddu Canlyniadau - Cyflawni’n Brydlon - Mynd ati’n rheolaidd i adolygu beth neu bwy sydd ei angen i sicrhau bod prosiect/gweithgaredd yn llwyddo, a gwneud gwelliannau parhaus

Meini prawf penodol y swydd

 1. Sgiliau gweithio mewn tîm ardderchog gyda’r gallu i weithio’n hyblyg ar draws y swyddogaeth gyllid i gyflawni amcanion y tîm cyllid. 
 2. Gallu blaenoriaethu a gweithio dan bwysau ar adegau prysur hyd lefel uchel o gywirdeb.
 3. Meddu ar gymhwyster AAT, neu'r parodrwydd i hyfforddi tuag at gymhwyster AAT.

Gwybodaeth arall

Telerau'r Penodiad
Swydd barhaol yw hon.

Yn ystod y cyfnod o sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) mae Llywodraeth Cymru yn recriwtio i nifer o swyddi ar ran yr adran anweinidogol newydd hon.
Er nad yw Telerau ac Amodau Awdurdod Cyllid Cymru wedi’u cadarnhau eto, rhagwelir y byddant yn dilyn rhai Llywodraeth Cymru.

Yn unol â rhan 2 o Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016, mae gofyn i holl staff ACC lofnodi Datganiad Cyfrinachedd mewn perthynas â gwybodaeth bersonol am drethdalwyr.

Beth rydyn ni’n ei gynnig:

Mae ACC yn cynnig amrywiaeth o fuddiannau, yn cynnwys:
• Cyfle i lywio sylfeini sefydliad dwyieithog, newydd
• Cymorth er mwyn i bob gweithiwr cyflogedig wella neu feithrin ei sgiliau iaith Gymraeg
• Trafodaethau datblygu rheolaidd a’r hyfforddiant sydd ei angen arnoch yn eich swydd ac er mwyn i chi dyfu
• Codiadau cyflog blynyddol, sy’n fodd i chi weithio eich ffordd i fyny’r raddfa gyflog o fewn 3-4 blynedd
• 31 diwrnod o wyliau blynyddol, yn ogystal â diwrnod ar gyfer y Nadolig a Phen-blwydd y Frenhines
• Cyfnod hael o absenoldeb rhiant, yn cynnwys 26 wythnos ar gyflog llawn i weithwyr cyflogedig cymwys
• Cynllun pensiwn hael gyda chyfraniadau gan y cyflogwr
• Cynllun Talebau Gofal Plant, gan arbed hyd at £933 y flwyddyn
• Cynllun Seiclo i’r Gwaith: dewiswch feic newydd sy’n werth hyd at £1000, gan arbed o leiaf 32%
• Blaensymiau Cyflog: gallwch ofyn am flaensymiau cyn y Nadolig, ar gyfer offer cyfrifiadurol neu Flaendaliadau Tenantiaeth
• Benthyciadau Tocyn Tymor
• Polisi oriau hyblyg
• Lleoliad cyfleus oddi ar yr M4 gyda maes parcio am ddim ar y safle (ar sail y cyntaf i'r felin)

- Efallai y bydd lwfans cyfrifeg yn daladwy i ymgeisydd addas

Jenni Viggers - Jenni.Viggers@gov.wales - 03000 253660 Mike Bunt - Michael.Bunt@Gov.Wales - Tel: 0300 0628869

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.