Swydd Wag -- Cwnsler Deddfwriaethol Cynorthwyol

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Swyddfa’r Prif Weinidog a Brexit
Swyddfa'r Cwnsleriaid Deddfwriaethol
Band Gweithredol 1 - £61,090 - £71,475
I'w Gadarnhau
Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)
Parhaol
Lleoliad arall
Caerdydd â phosibilrwydd o weithio yn swyddfeydd arall Llwyodraeth Cymru
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Tîm o gyfreithwyr arbenigol sy'n gyfrifol am ddrafftio deddfau Cymru yw Swyddfa'r Cwnsler Deddfwriaethol. Ein prif bwrpas yw rhoi polisïau Llywodraeth Cymru ar waith drwy ddrafftio Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rydym hefyd yn cynghori'r Llywodraeth ar faterion sy'n ymwneud â chymhwysedd, dehongli a gweithdrefnau deddfwriaethol.

 Rhaid i Ddeddfau'r Cynulliad fod o fewn cymhwysedd datganoledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru: sy’n cynnwys bod yn gyson â chyfraith Ewrop a’r hawliau a warchodir gan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, ymysg pethau eraill. Mae’r Swyddfa yn drafftio deddfwriaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg: rhaid i Ddeddfau’r Cynulliad gael eu deddfu yn y ddwy iaith, ac mae iddynt statws cyfreithiol cyfartal.

 Rydym hefyd yn ymdrechu i ddrafftio deddfwriaeth mewn modd sy'n gyson â chyfrifoldeb ehangach y Llywodraeth i reolaeth y gyfraith. Mae'r modd y caiff cyfreithiau eu drafftio yn gwneud cyfraniad allweddol i system gyfreithiol sy'n gweithredu'n briodol: rhaid drafftio'r cyfreithiau'n glir er mwyn eu gwneud yn ddealladwy i'r cyhoedd ac osgoi gorfodi cyfreithiau annheg; rhaid i gyfreithiau beidio â gwrthddweud ei gilydd, a rhaid iddynt beidio â gorchymyn yr hyn sy'n amhosibl.

 Rydym yn rhannu cyfrifoldeb, gyda'r deddfwyr a'r rheini sy'n gwneud polisïau, i gynnal eglurder a threfn y cyfreithiau sy'n gymwys i Gymru, sef yr hyn y cyfeirir ato'n aml fel y llyfr statud. Gan weithio o fewn un awdurdodaeth ar gyfer Cymru a Lloegr ac o fewn cyd-destun deddfwriaeth sy'n bodoli eisoes a ddeddfwyd ar gyfer Cymru a Lloegr (neu'r Deyrnas Unedig gyfan), ein nod yw creu deddfau sy'n unigryw i Gymru pan fo hynny'n ymarferol. 

Rydym yn dymuno penodi hyd at dri unigolyn i rôl Cwnsler Deddfwriaethol Cynorthwyol.

Prif dasgau

Prif gyfrifoldebau deiliad y swydd yw drafftio deddfwriaeth, a chynghori cyfreithwyr y Llywodraeth a'r rheini sy'n gwneud polisïau mewn cysylltiad â drafftio deddfwriaeth. 

Caiff deiliad y swydd ei gynnwys fel rhan o'r Proffesiwn Cyfreithiol o fewn Llywodraeth Cymru ar gyfer pob mater, gan gynnwys Datblygu Proffesiynol Parhaus. 

Prif dasgau’r swydd yw: 

 • Llunio ddrafft effeithiol.
 • Dadansoddi ar gyfer deddfwriaeth arfaethedig yn drylwyr ac yn,  gan gynnwys drwy gyfeirio at ddeddfwriaeth sy'n bodoli eisoes, amcanion polisi, cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, cyfraith gyfansoddiadol a gweinyddol, cyfraith Ewrop, a hawliau'r Confensiwn.
 • Deall materion gweithdrefnol a chynghori yn eu cylch yn drylwyr ac yn effeithiol.
 • Cyfathrebu'n effeithiol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, gyda chyfreithwyr Llywodraeth Cymru, y rheini sy'n gwneud polisïau, a phan fo'n briodol, staff Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol, at ddibenion dadansoddi cyfarwyddiadau ar ddeddfwriaeth arfaethedig, cynhyrchu drafftiau, a chynghori ar faterion gweithdrefnol.
 • Caffael a chymhwyso gwybodaeth am feysydd newydd o'r gyfraith a chyfrannu at ddysgu o fewn y swyddfa.
 • Gweithio’n effeithiol i gynorthwyo’r broses o gynhyrchu testunau dwyieithog o ddeddfwriaeth.
 • Datblygu a chynnal perthynas dda gydag Adran Gwasanaethau Cyfreithiol ac adrannau eraill Llywodraeth Cymru.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r swydd hon yn rhoi'r cyfle i weithio fel rhan o dîm ymrwymedig a medrus iawn, mewn amgylchedd cyfreithiol unigryw a bywiog sy'n gweithredu ar flaen y gad o ran y gyfraith, gwleidyddiaeth a setliad datganoli Cymru. 

Ar ôl cwblhau cyfnod prawf cychwynnol o ddwy flynedd fel Cwnsler Deddfwriaethol Cynorthwyol lefel 1 (ar raddfa dâl Gradd 7) yn llwyddiannus, bydd deiliad y swydd yn dod yn Gwnsler Deddfwriaethol Cynorthwyol lefel 2 (ar raddfa dâl Gradd 6). Mae posibilrwydd ar ôl hynny i fynd ymlaen, drwy fyrddau mewnol cyfnodol, o fod yn Gwnsler Deddfwriaethol Cynorthwyol i fod yn Gwnsler Deddfwriaethol ar raddfa uwch. Bydd dyrchafiadau pellach i lefelau uwch yn bosibl hefyd wrth i gyfleodd godi.

Dyddiad Cau

02/06/19 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Hanfodol
Deall pob deunydd mewn sefyllfa waith yn iawn
Rhugl
Deall sgyrsiau ym mhob sefyllfa waith
Gallu paratoi deunydd ysgrifenedig ar gyfer pob sefyllfa waith

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

Cymwyseddau (Profir y rhain yn ystod cyfweliad yn unig):


Y Clwstwr Strategol – Gosod y Trywydd           

 1. Gwneud Penderfyniadau Effeithiol: Dadansoddi a gwerthuso’r manteision a’r anfanteision, a nodi’r risgiau, er mwyn gwneud penderfyniadau sy’n ystyried y cyd-destun ehangach, gan gynnwys amrywiaeth a chynaliadwyedd

Y Clwstwr Pobl – Ymwneud â Phobl

 1. Arwain a Chyfathrebu: Bod yn agored a chroesawgar i safbwyntiau pobl eraill ac ymateb iddynt (er gwaethaf pwysau i’w hanwybyddu), gan newid penderfyniadau neu gyfaddawdu yn eu sgil. 
 2. Gweithio ar y Cyd ac Mewn Partneriaeth - Chwilio am ganlyniadau adeiladol i drafodaethau, gan herio rhagdybiaethau ond bod yn barod i gyfaddawdu pan fydd hynny’n helpu i symud pethau yn eu blaenau. 

Y Clwstwr Perfformiad – Gwireddu Canlyniadau

 1. Cyflawni’n Brydlon Cynnal perfformiad effeithiol mewn amgylchiadau anodd a heriol, ac annog eraill i wneud yr un fath.

Meini Prawf penodol i'r Swydd (Profir y rhain yn y datganiad personol):

 1. Gradd Anrhydedd o radd 2:1 o leiaf neu dystiolaeth arall o allu academaidd o safon uchel.
 2. Lefel uchel o sgiliau dadansoddol a gallu i feistroli cysyniadau cyfreithiol cymhleth a sefyllfaoedd ymarferol.
 3. Diddordeb mewn iaith a dulliau o glir ac yn gywir fynegi cysyniadau cyfreithiol cymhleth, ac yn gallu dangos sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn effeithiol iawn.

I ymgeisio, mi fydd angen paratoi CV cyfoes a datganiad personol 2 tudalen sydd yn disgrifio sut rydych yn cyflawni'r meini prawf swydd. Gweler isod 'Pecyn Ymgeisydd' i bawb sydd â diddordeb yn y swydd:

https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/publications/190502-candidate-pack-2019-assistant-legislative-counsel-cy.pdf


Am ymgyrch hon yn unig, anwybyddwch y neges isod am ddogfen cymwyseddau a mwyafswm o 300 o eiriau.


Gwybodaeth arall

Dylan.Hughes@gov.wales

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.