Swydd Wag -- Rhelowr llinell gymorth y Gymraeg

Egwyddorion Recriwtio

Wrth recriwtio, mae prosesau Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o ddethol yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel y disgrifir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil

Manylion y Swydd

Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Entrepreneuriaeth a Chyflenwi
Band Rheoli 2 - £29,100 - £35,750
£29100
Amser llawn (croesewir geisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rhannu'r swydd)
Tymor penodol
2 mlynedd
Gogledd Cymru
I'w gadarnhau

Pwrpas y swydd

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu Llinell Gyswllt newydd ar gyfer y Gymraeg.
Nod y gwasanaeth fydd darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un sydd angen gwybodaeth gyffredinol am y Gymraeg, yn ogystal â gwasanaeth cyfieithiadau byr i unigolion a sefydliadau sy’n gweithio yn y sector preifat a’r sector gwirfoddol.
Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru ac yn gyfrifol am y canlynol:

• Rheoli, cynllunio, dosbarthu a goruchwylio gwasanaeth Llinell Gymorth y Gymraeg o ddydd i ddydd;
• Delio â cheisiadau cymhleth a chynnig cymorth i’r tîm pan fydd nifer y galwadau a’r ceisiadau yn uchel, dros y ffôn, e-bost, sgwrs fyw, cyfryngau cymdeithasol a sianeli newydd eraill rhwng 09:00 – 17:00 dydd Llun – dydd Gwener;
• Darparu adroddiadau perfformiad ar gyfer y gwasanaeth, gan gynnwys dadansoddi’r data er mwyn adnabod bylchau yn y wybodaeth gyhoeddus;
• Creu a chynnal cronfa ddata gwybodaeth a chyfeirio i sicrhau bod y tîm yn gallu darparu gwasanaeth effeithiol;
• Goruchwilio defnyddio o’r cof cyfieithu ac ôl olygu allbwn cyfieithu awtomatig er mwyn darparu cyfieithiadau syml;
• Cefnogi’r tîm wrth baratoi prosiectau cyfieithu a dderbyniwyd gan gleientiaid, gan ddadansoddi pob cais unigol a mewnbynnu data perthnasol i gronfa ddata ganolog;
• Cynnal a rheoli perthynas effeithiol gyda chwmni cyfieithu allanol;
• Cynnal a rheoli perthynas gyda rhwydwaith o swyddogion busnes allanol a fydd yn defnyddio gwybodaeth a ddarperir gan ddeiliad y swydd i fwydo eu rhaglen waith nhw;
• Cydweithio â gweddill aelodau’r Uned Fusnes er mwyn darparu gwasanaeth cyson, effeithiol ac effeithlon;
• Sicrhau gwasanaeth cwsmer effeithiol drwy weithio i gytundebau lefel gwasanaeth gan feithrin perthynas waith dda â’r cyflenwyr cyfieithul;
• Dadansoddi gwybodaeth o’r gronfa ddata er mwyn adnabod unrhyw fylchau mewn gwybodaeth gyhoeddus;
• Rheoli’r broses o goladu cyfieithiadau thematig a “Cwestiynau Cyffredin” er mwyn creu deunyddiau i’r wefan “Cymraeg” a’r cyfryngau cymdeithasol.
• Rheoli dau aelod o staff ac adrodd yn rheolaidd i reolwr y Contract.

Prif dasgau

Cydweithio yn gyson ac effeithiol ag eraill
• O dan arweiniad y Cydlynydd Tîm, cydweithio’n effeithiol â’r Swyddogion Cymorth Busnes eraill a chyfathrebu’n glir â chydweithwyr yn gyffredinol er mwyn arddel prosesau, polisïau ac arferion gwaith cyson.
• Cynorthwyo’r tîm i ddarparu gwasanaeth prydlon, cyson ac effeithlon i gwsmeriaid drwy fod yn rhan o rota waith yr Uned Fusnes.

Darparu cymorth busnes

• Ymgymryd ag amryw o dasgau sydd wedi'u rhannu rhwng aelodau'r Uned Fusnes.
• Datblygu sgiliau mewn systemau TG arbenigol sy'n allweddol i waith y Gwasanaeth Cyfieithu (ee defnyddio meddalwedd cof cyfieithu i alinio a dadansoddi dogfennau) a systemau corfforaethol ac adrodd ar berfformiad a thueddiadau.
• Cynorthwyo ag unrhyw agwedd arall ar waith gweinyddol a phrosiectau corfforaethol cyffredinol y gangen, yn unol â chyfarwyddiadau'r rheolwr llinell neu'r staff uwch.

Cyfleoedd datblygu

Cyswllt dyddiol ag amryw randdeiliaid, gan gynnwys busnesau, cyrff sector gwirfoddol a chwsmeriaid.
Datblygu sgiliau mewn systemau TGCh sy’n ganolog i’r gwaith o ddarparu gwasanaethau, yn ogystal â chasglu data a magu profiad o ddefnyddio offer a meddalwedd sy’n arbenigol.
Gweithio mewn amgylchedd cwbl ddwyieithog lle mae’r Gymraeg yn iaith gwaith.
Bod yn rhan o brosiect newydd cyffrous a fydd yn cyfrannu at lwyddiant Strategaeth Cymraeg 2050
Rheoli tîm bach

Dyddiad Cau

26/04/18 16:00

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y rheolwr llinell ar ran Llywodraeth Cymru, o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

Hanfodol
Deall pob deunydd mewn sefyllfa waith yn iawn
Rhugl
Deall sgyrsiau ym mhob sefyllfa waith
Gallu paratoi deunydd ysgrifenedig ar gyfer pob sefyllfa waith

Cymwyseddau / Meini prawf penodol i'r swydd

1. Arwain a chyfathrebu – Cydnabod, parchu a gwobrwyo eraill am eu cyfraniad a’u llwyddiant, gan roi gwerth ar wahaniaethau

2. Cyflawni’n Brydlon – Cynllunio ymlaen llaw ond gan ailystyried llwythau gwaith a blaenoriaethau os bydd sefyllfaoedd yn newid neu os bydd y galwadau ar unigolion yn gwrthdaro

3. Rheoli Gwasanaeth Safonol – Datblygu cynigion i wella ansawdd gwasanaethau gydag amrywiaeth eang o staff, rhanddeiliaid neu bartneriaid cyflenwi

4. Cyflawni’n Brydlon - Monitro eu gwaith eu hunain a gwaith y tîm yn rheolaidd yn unol â cherrig milltir neu dargedau, a gweithredu’n brydlon i gadw gwaith ar y trywydd iawn a chynnal perfformiadMeini Prawf Penodol i’r Swydd

• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar cryf i ddelio’n effeithiol â chwsmeriaid a chyfieithwyr a chyflenwyr eraill drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.
• Sgiliau TG da, gan gynnwys profiad o reoli cronfeydd data, a bod yn barod i ddefnyddio ac i wella'r sgiliau hynny a chynefino â systemau newydd ac arbenigol wrth iddynt gael eu cyflwyno.
• Profiad o reoli gwasanaethau rheng flaen i gwsmeriaid o dan amodau prysur, a hynny fel aelod o dîm mawr
• Profiad o gyfieithu Saesneg i Gymraeg yn ddymunol (byddai’n ddymunol i randdeiliaid y swydd fod yn aelod o Gymdeithas Cyfieithu Cymru.)

Gwybodaeth arall

There will be a written test at interview
Rhys Morris (07990 690144) / Heledd Daniel (03000 256587)

Sut i wneud cais

Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.

I gyflwyno cais, fe fydd angen i chi gofrestru am gyfrif. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ isod.  Os oes gennych chi gyfrif yn barod, rhowch eich manylion mewngofnodi.  Os nad oes gennych chi gyfrif, pwyswch ‘Cofrestru’.  Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen cofrestru, sydd angen cyfeiriad e-bost er mwyn ei chyflawni.  Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, bydd y ffurflen gais yn agor ar y sgrin.  Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen yn llwyr a’i hanfon erbyn yr amser terfyn ar y dyddiau cau. 

I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso ‘Gwneud cais’ isod ar y dudalen hon (yn hytrach na phwyso ‘Apply’ ar y dudalen Saesneg).

Am ragor o wybodaeth ynghylch proses recriwtio Llywodraeth Cymru, gwelwch y Canllaw Recriwtio i Ymgeiswyr Allanol (dolen).

Wrth ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil (dolen).

Mae'r swydd hon ar gau i ymgeiswyr.